Konferencia SF-BA 25.08.2020


19.08.2020 19:03 článok

Konferencia SF-BA

 

dňa 25.08.2020 sa uskutoční konferencia SF-BA v aule ŠH Dom športu so začiatkom o 18:00.

 

 Predbežný program konferencie.

 1. Otvorenie a správa mandatára
 2. Schvaľovanie skrutátorov (sčítavanie hlasov) a overovateľov zápisnice, volebná komisia.
 3. Schvaľovanie programu konferencie SF-B
 4. Správa o činnosti prezidenta a VV SF-B od poslednej konferencie
 5. Správa o hospodárení za obdobie od poslednej konferencie
 6. Správa o činnosti Disciplinárnej komisie SF-B
 7. Správa revíznej a odvolacej komisie SF-B
 8. Schvaľovanie rozpočtu na nový hospodársky rok a sumy Štartovného na ročník 2020/2021
 9. Schvaľovanie Rozpisu súťaží (RS) a SP na ročník 2020/2021
 10. Predstavenie kandidátov na člena VV SF-BA a člena ROK
 11. Voľba člena VV SF-BA (1)
 12. Voľba člena ROK (1)
 13. Voľba delegátov SF-B (9) 2.SFL (2)  na konferenciu SF 2021
 14. Diskusia a Rôzne 
 15. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou SF-B
 16. Ukončenie

 

Kandidáti do volených funkcií prosím poslať životopis do pondelka 24.08.2020 do 24:00 hod.

 

Ivan Čuhár GS

S pozdravom

SLOVENSKÝ FUTSAL BRATISLAVA