Úradná správa č.1 2020/2021


06.12.2020 článok

 Úradná správa SF-B č.01/2020-2021

zo dňa 18.09.2020

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- termín prvej splátky štartovného je 28.09.2020. Výška štartovného je pre každý klub samostatne uvedená v Rozpise súťaží pre ročník 2020/2021

 

- dokumenty na sezónu 2020/2021 sú k dispozícii na zdieľanom disku

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qtIAgEc6dDZSosvEKuFHIkXqIr2h5mos

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

 

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

 

Upozorňuje:

- vo všetkých športových halách je z bezpečnostných dôvodov počas súťažných stretnutí prísny zákaz vstupu deťom na hraciu plochu a striedačky.

 

- v športovej hale FTVŠ na základe upozornení vedenia FTVŠ platí úplný zákaz vstupu detí do priestorov hracej plochy. Deti sa môžu zdržovať len na tribúne za bránou. V opačnom prípade hrozí ukončenie zmluvy o prenájme športovej haly zo strany FTVŚ.

 

 

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

- ostatné:

 

DK na svojom zasadnutí rozhodla, že všetky DO udelené v minulej sezóne považuje za vykonané, okrem U361: Sandtner Martin.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.01/2020-2021 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho

 

rozhodnutia, t.j. do 02.10.2020 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.