Konferencia SF-BA 10.06.2021


04.06.2021 15:45 článok

Dňa 10.06.2021 sa uskutoční volebná konferencia SF-BA v aule Domu špotu od 18:00.

 

Predpokladaný program:

 1. Otvorenie a správa mandatára
 2. Schvaľovanie skrutátorov (sčítavanie hlasov) a overovateľov zápisnice, volebnej komisie.
 3. Schvaľovanie programu konferencie SF-B
 4. Správa o činnosti prezidenta a VV SF-B od poslednej konferencie
 5. Správa o hospodárení za obdobie od poslednej konferencie
 6. Správa o činnosti Disciplinárnej komisie SF-B
 7. Správa revíznej a odvolacej komisie SF-B
 8. Schvaľovanie rozpočtu na nový hospodársky rok a sumy Štartovného na ročník 2021/2022
 9. Schvaľovanie stanov v časti kontrolór SF-BA
 10. Voľba členov DK, kotrolóra SF-BA
 11. Voľba Prezidenta SF-BA
 12. Voľba člena VV SF-BA (4)
 13. Dplňúca voľba delegátov SF-B (9) 2.SFL (2) na konferenciu SF
 14. Voľba kandidátov do VV SF za SF-BA (2)
 15. Diskusia a Rôzne 
 16. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou SF-B
 17. Ukončenie

Ivan Čuhár  - generálny sekretár