Konferencia SF-BA 07. september 2021


06.09.2021 23:33 článok

Dňa 07.09.2021 sa uskutoční volebná konferencia SF-BA v aule Domu špotu od 18:00.

 

Predpokladaný program:

1.Otvorenie a správa mandatára

2.Schvaľovanie skrutátorov (sčítavanie hlasov) a overovateľov zápisnice, volebnej komisie.

3.Schvaľovanie programu konferencie SF-B

4.Správa o činnosti prezidenta a VV SF-B od poslednej konferencie

5.Správa o hospodárení za obdobie od poslednej konferencie

6.Správa o činnosti Disciplinárnej komisie SF-B

7.Správa revíznej a odvolacej komisie SF-B

8.Schvaľovanie rozpočtu na nový hospodársky rok a sumy Štartovného na ročník 2021/2022, RS, SP

9.Schvaľovanie stanov v časti kontrolór SF-BA

10.Voľba členov DK, kontrolóra SF-BA

11.Voľba Prezidenta SF-BA

12.Voľba člena VV SF-BA (6)

13.Doplňúca voľba delegátov SF-B (9) 2.SFL (2) na konferenciu SF

14.Diskusia a Rôzne 

15.Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou SF-B

16.Ukončenie

Kandidáti:

DK:

1.Róbert Velmovský

2.Peter Martanovič

3.Tomáš Martanovič

Kontrolór:

1. Anton Greguš

Prezident:

  1. Stanislav Grom
  2. Michal Maďari

Člen VV:

1.Marián Fischer

2.Stanislav Grom

3. Peter Hozzán

4. Michal Maďari

5.Mário Bohún

Ivan Čuhár  - generálny sekretár