Úradná správa č. 17 2022/2023


03.03.2023 15:40 článok

Úradná správa č. 17 - 2022/2023

Zo dňa 03.03.2023

 

Výkonný výbor:

Schválil doplnenie RS 2022/2023 bod 6.3 zmeny termínov a hracích časov : Predohrávka stretnutia mimo riadneho kola je možná len po vzájomnej dohode oboch zúčastnených klubov a po následnom schválení ŠTK.

Športovo-technická komisia.

Zamieta predohrávku stretnutia 16 a 17.kolo ligy 40 Wild Boys (40), z dôvodu nesúhlasu súpera. Stretnutia sa odohrajú podľa plánovaného programu.

Oprava informácie z US 15 - Klub FK Jozef Tiso mal uhradené štartovné. (chyba nastala pri popise platby)

Kontumuje :

Žiada :

Nariaďuje:

 • Povinnosť kapitána a vedúceho družstva kontrolovať zápis o stretnutí ihneď po skončení stretnutia. ( prípadná žiadosť zmeny zápisu stretnutia bude posúdená ŠTK a spoplatnená poplatkom 5.-€)
 • Povinnosť mať zadanú nomináciu na stretnutia minimálne 30 minút pred stretnutím podľa RS (úplná nominácia pri stolíku časomiery bude spoplatnená poplatkom 10.-€)

 

Upozorňuje:

POZOR 28.02.2023 bol posledný deň úhrady štartovného.

Úhradu štartovného je možné realizovať v 2 variantoch:

 1. a) Úhrada na 2 splátky s termínmi splatnosti 1) 31.07.2022, 2) 15.10.2022
 2. b) Úhrada na 5 splátok so 7% navýšením z celkovej výšky štartovného s termínmi splatnosti 1) 31.07.2022, 2) 30.09.2022, 3) 30.11.2022, 4) 31.01.2023 a 5) 28.02.2023

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.17 zo dňa 01.03.2023

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).
 • DK zaevidovala námietku klubu FOFO Bratislava WB 1984 B k ČK Nikola Gagič a rozhodla ako je uvedené UDK 8

 

 

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
  U529: Mizner Michael (Fresh and Funny, 1. BA-Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • U527: Tvrdoň Michal (AK 47 Chaos A, 2. SFL) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • ostatné:
 • U528: Gagič Nikola (FOFO Bratislava WB 1984 B, 1. BA-Liga) vylúčený za HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1a DO podľa DP čl. 48/2a pozastavenie výkonu športu na 4 súťažné stretnutia + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • UDK 8: DK námietke nevyhovuje, nakoľko nesplnila všetky náležitosti námietky

 

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 08.03.2023 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.