Úradná správa č.8


22.07.2018 20:15 úradná správa

 Úradná správa SF-B č.08/2017-2018

zo dňa 10.11.2017

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Informuje:

- Matričné úkony sa v systéme vykonávajú najneskôr v piatok do 16:00 hod. Požiadavky po tomto termíne budú spracované nasledujúci pondelok.

- Požiadavku na prestup hráča odporúčame zadať najneskôr 48 hod. pred súťažným stretnutím

(príklad: termín zápasu piatok 22.09.2017 20:00 hod, zadaná požiadavka klubu štvrtok 21.09.2017 18:00 hod, potvrdené hráčom štvrtok 21.09.2017 20:10 hod., potvrdené matrikou piatok 22.09.2017 08:00 hod., realizácia prestupu v systéme v sobotu 23.09.2017 00:01 hod.)

Oznamuje:

- na základe Rozpisu súťaže je každý hráč povinný nosiť so sebou na súťažné stretnutia hodnoverný preukaz totožnosti s fotografiou (OP, pas a pod.), alebo vodičský preukaz. Iné doklady sú neprípustné (preukaz poistenca a pod.). V prípade konfrontácie je povinný sa takýmto dokladom preukázať, ak sa preukázať nevie resp. odmietne, nesmie pokračovať v súťažnom stretnutí.

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie dresy a bude nútené využiť záložné rozlišovacie dresy SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€,

- transparentný účet SLSP do 31.12.2017 http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5050732405 .

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby.

Upozorňuje:

- Evidujeme kluby, ktoré do 31.10.2017 neuhradili 2.splátku štartovného. Posledný termín splnenia povinnosti je do 16.11.2017 štvrtok (pripísané v prospech účtu SF-BA).  

 

Klub :

LIGA

DLH

Slovan Bratislava (B)

2.SF-BA

899,50

Slovan Bratislava (C)

1.BA

624,00

AFC Horden

1.BA

624,00

United

2.BA

586,00

HSP Hemerhoidi

2.BA

586,00

FC Tifosi

2.BA

250,00

Green Team

3.BA

484,00

ŠK Slovan TP

3.BA

484,00

Noavista

L40

516,50

Salámi (40)

L40

221,00

 

Nesplnenie si tejto povinnosti bude mať za následok na základe RS 2017/2018 čl.5 :

  • dlžné družstvo nebude pripustené do ďalšej časti súťaže a takto neodohrané stretnutia mu budú kontumované,
  • dlžnému družstvu budú spätne kontumované stretnutia odohrané po vzniku dlhu tzn. odohrané po 01.11.2017,
  • dlžné družstvo bude postúpené na disciplinárne konanie,
  • dlžné družstvá strácajú nárok zúčastniť sa súťaže o Cenu Fair play

V prípade, že bola zo strany klubu 2.splatka zrealizovaná je toto upozornenie bezpredmetné.

Žiada:

- vedúcich družstiev, aby po odohratom zápase dôkladne skontrolovali evidenciu štatistík (strelené góly, asistencie, ŽK, ČK). Po uzavretí zápisu v elektronickom systéme už nebude možná oprava ani na základe mailovej požiadavky.

- vedúcich družstiev, aby v systéme sledovali vyžrebované hracie časy,

- vedúcich družstiev, aby predzápasové súpisky nahrávali do ISF-BA v dostatočnom predstihu pred stretnutím.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 Najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 15.11.2017 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 Berie na vedomie žiadosť hráča Kačeňák Róbert st. (ŠK Karpatská 1983 Juniori – 1.BA liga) , o podmienečné upustenie od výkonu disciplinárneho opatrenia a rozhodla ako je uvedené v UDK_20.

 

Kontumuje:

UDK_21: DK na základe čl.76 bod f) Súťažného poriadku SF 2017 vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 2.SFL ligy, 6. kola hraného 04.11.2017 o 13:00 medzi Kozmos – ŠK Račišdorf ,,A“ v pomere 5:0 v prospech družstva Kozmos.

UDK_23: DK na základe čl.76 bod b) Súťažného poriadku SF 2017 vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 3.BA ligy, 6.kola hraného 04.11.2017 o 8:50 medzi UFT Mellivora Capensis - FK Leňochod Bratislava v pomere 5:0 v prospech družstva FK Leňochod Bratislava. Družstvo UFT Mellivora Capensis je povinné uhradiť poplatok 60€ podľa RS čl. 13

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U28: Janec Juraj (FK Šport Bratislava – 2.SFL) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U27: Podskoč Martin (TV COM Hurricanes – 1.BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- ostatné:

 

UDK_20: DK rozhodla vo veci Kačeňák Róbert st. (ŠK Karpatská 1983 Juniori) U13 uvedenej v US3 2017/2018 zo dňa 4.10.2017 takto: Upúšťa z disciplinárnej sankcie, činnosť uvoľňuje od 8.11.2017 podľa DP čl. 41/1. DK ukladá menovanému skúšobnú dobu do 30.6.2018 podľa DP čl. 41/2. + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

UDK_22: DK na základe stanoviska delegovaných osôb, vlastných zistení a stanoviska vedúceho družstva ŠK Račišdorf „A“ pána Jozefa Koteka vyhodnotila, že sa jednalo o administratívne pochybenie vedúceho mužstva. Došlo k porušeniu DP čl. 53 (neoprávnený štart hráča) za čo DK udeľuje DO vedúcemu družstva pánu Jozefovi Kotekovi pozastavenie výkonu funkcie vedúceho mužstva na 1 mesiac do 8.12.2017 podľa DP čl. 53/3b. Od potrestania hráčov upúšťa + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

Upozorňuje:

- na neuhradené disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie:

U3: Muráň Miroslav -20€ +5€ na základe Úradnej správy SF-B č.02/2017-2018 zo dňa 27.09.2017 (pôvodná splatnosť 13.10.2017). Hráč DEAKTIVOVANÝ.

- deaktivovaní hráči budú opätovne aktivovaní po úhrade disciplinárneho poplatku.

Žiada:

 Delegované osoby aby dbali na riadnu špecifikáciu priestupkov. Hlavne ak sa jedná o HNŠ a telesné napadnutie.

 

DK dáva do povedomia vybrané odseky, článku 17 DP SFZ :

článok 17, odsek 5

Hráč, ktorému disciplinárny orgán pozastavil výkon športovej činnosti na určité obdobie, nesmie počas tejto doby nastúpiť na žiadne súťažné stretnutie za družstvo klubu, ktorého je členom, v súťažiach riadených SFZ alebo jeho členmi. Disciplinárny orgán môže zároveň určiť, že toto disciplinárne opatrenie sa vzťahuje aj na prípravné stretnutia podľa závažnosti a druhu disciplinárneho previnenia.

článok 17, odsek 10

Ak hráč môže štartovať za viac družstiev jedného klubu, počas disciplinárneho opatrenia uloženého na počet súťažných stretnutí nesmie štartovať za to družstvo v súťaži, za ktoré mu bolo disciplinárne opatrenie uložené, a to dovtedy, kým ho v tejto súťaži nevykoná. V ostatných súťažiach, v ktorých je hráč oprávnený štartovať, môže nastúpiť.