Úradná správa č.4 2020/2021


06.12.2020 úradná správa

 Úradná správa SF-B č.04/2020-2021

zo dňa 09.10.2020

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- VV SF-B zaevidoval výzvu, podnet k pravidlu „Striedavý štart“ a bude sa ním zaoberať na najbližšom stretnutí VV SF-B. Odpoveď bude zaslaná mailom. Pravidlo „Striedavého štartu“ ostáva v platnosti s výnimkou schválenou VV SF-B (Úradná správa č.03/2020-2021 zo dna 02.10.2020)

 

- do odvolania sa ruší povinnosť nosiť „rozlišovačky“

 

- zakazuje prítomnosť divákov, bez výnimky

 

- nariaďuje nosenie rúška a dezinfekciu rúk okrem samotného športového výkonu pre športovcov (tréner. vedúci musí mať rúško stále)

 

- zakazuje podávanie rúk pred aj po stretnutí

 

- žiada o čo najkratšie zdržiavanie sa v halách a striktné dodržiavanie nariadení.

 

- VV SF-B a DK SF-B zmenili kanceláriu z haly Mladosť. Nova kancelária č.107 sa nachádza v budove na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) na 1.poschodí.

 

- v každej hale je pre všetkých účastníkov súťažného stretnutia na stolíku rozhodcov k dispozícii dezinfekcia

 

- dokumenty na sezónu 2020/2021 sú k dispozícii na zdieľanom disku

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qtIAgEc6dDZSosvEKuFHIkXqIr2h5mos

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

 

Kontumuje:

- na základe čl.62 bod e) Súťažného poriadku SF-B vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 3. kola 2. BA ligy určeného na 04.10.2020 o 18:10 medzi PaH Blue Dragons FC RTR BPN (B) - ŠK Račišdorf v pomere 5:0 v prospech družstva ŠK Račišdorf.

 

Družstvo PaH Blue Dragons FC RTR BPN (B) je povinné uhradiť poplatok 30€ podľa RS čl. 13

Upozorňuje:

- vo všetkých športových halách je z bezpečnostných dôvodov počas súťažných stretnutí prísny zákaz vstupu deťom na hraciu plochu a striedačky.

 

- v športovej hale FTVŠ na základe upozornení vedenia FTVŠ platí úplný zákaz vstupu detí do priestorov hracej plochy. Deti sa môžu zdržovať len na tribúne za bránou. V opačnom prípade hrozí ukončenie zmluvy o prenájme športovej haly zo strany FTVŚ.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

DK:

Informuje:

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
  • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).

 

Žiada:

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:

 

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

- ostatné:

 

U372: Alan Tichy (Engerau Boys- 2. Ba liga ) Zmarenie gólovej príležitosti hrou rukou mimo PU. Porušenie DP čl. 46/1a. DO pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl.46/2 + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U373: Tomáš Bachorec (Engerau Boys- 2. Ba liga) HNS voči delegovanej osobe na HP. Porušenie DP čl. 48/1c. DO pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov a pokuta 10€, podľa DP čl.48/2b + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 14.10.2020 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste č. 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO 1. Poschodie, č kancelárie 107) v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.