Úradná správa č.9


30.07.2018 06:54 úradná správa

 Úradná správa SF-B č.09/2017-2018

zo dňa 17.11.2017

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Kontumuje:

na základe Rozpisu súťaže 2017/2018 čl.5- HOSPODÁRSKE NÁLEŽITOSTI výsledky nasledujúcich súťažných stretnutí:

  1. Bratislavskej ligy 6.kola hraného 04.11.2017 o 11:00 hod. medzi KPSF °92 - FC Tifosi v pomere 5:0 v prospech družstva KPSF °92,
  2. Bratislavskej ligy 7.kola hraného 11.11.2017 o 13:00 hod. medzi FC Tifosi - INSTA v pomere 5:0 v prospech družstva INSTA,
  3. Bratislavskej ligy 6.kola hraného 05.11.2017 o 18:50 hod. medzi United - HSP Hemerhoidi v pomere 0:0 bez nároku na získanie bodu žiadnemu družstvu a na základe čl.75, ods. 1, bod b) Súťažného poriadku odoberá obom družstvám 3 body
  4. Bratislavskej ligy 7.kola hraného 12.11.2017 o 20:30 hod. medzi HSP Hemerhoidi - Praetors Bratislava v pomere 5:0 v prospech družstva Praetors Bratislava,
  5. Bratislavskej ligy 7.kola hraného 12.11.2017 o 21:20 hod. medzi 1.FC Pressburg (A) - United s ponechaním pôvodného výsledku 11-1 v prospech družstva 1.FC Pressburg (A) a na základe čl.75, ods. 1, bod b) Súťažného poriadku odoberá družstvu United 3 body,
  6. Bratislavskej ligy 6.kola medzi Predators (B) - AFC Horden v pomere 5:0 v prospech družstva Predators (B) a a na základe čl.75, ods. 1, bod b) Súťažného poriadku odoberá družstvu AFC Horden 3 body,
  7. Bratislavskej ligy 7.kola hraného 12.11.2017 o 09:10 hod. medzi AFC Horden - Semic Bratislava (B) s ponechaním pôvodného výsledku 7-1 v prospech družstva Semic Bratislava (B) a na základe čl.75, ods. 1, bod b) Súťažného poriadku odoberá družstvu AFC Horden 3 body.

Informuje:

- Matričné úkony sa v systéme vykonávajú najneskôr v piatok do 16:00 hod. Požiadavky po tomto termíne budú spracované nasledujúci pondelok.

- Požiadavku na prestup hráča odporúčame zadať najneskôr 48 hod. pred súťažným stretnutím

(príklad: termín zápasu piatok 22.09.2017 20:00 hod, zadaná požiadavka klubu štvrtok 21.09.2017 18:00 hod, potvrdené hráčom štvrtok 21.09.2017 20:10 hod., potvrdené matrikou piatok 22.09.2017 08:00 hod., realizácia prestupu v systéme v sobotu 23.09.2017 00:01 hod.)

Oznamuje:

- VV SF_BA zamietol abdikáciu na predsedu a člena DK Groma Stanislava zo dňa 27.10.2017. VV SF-BA odporučil Gromovi Stanislavovi abdikovať na predsedu DK a zostať v pôsobnosti DK ako člen DK.

- VV SF_BA prijal abdikáciu Groma Stanislava na predsedu DK s ďalším pôsobením ako člena DK zo dňa 14.11.2017 a požiadal DK o zvolenie nového predsedu na najbližšom stretnutí DK.

- na základe Rozpisu súťaže je každý hráč povinný nosiť so sebou na súťažné stretnutia hodnoverný preukaz totožnosti s fotografiou (OP, pas a pod.), alebo vodičský preukaz. Iné doklady sú neprípustné (preukaz poistenca a pod.). V prípade konfrontácie je povinný sa takýmto dokladom preukázať, ak sa preukázať nevie resp. odmietne, nesmie pokračovať v súťažnom stretnutí.

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie dresy a bude nútené využiť záložné rozlišovacie dresy SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€,

- transparentný účet SLSP do 31.12.2017 http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5050732405 .

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby.

Upozorňuje:

- Kluby, ktoré ani na základe výziev neuhradili do 16.11.2017 (pripísané v prospech účtu SF-BA) platby odstupuje na DK.

Klub :

LIGA

DLH

AFC Horden

1.BA

624,00

United

2.BA

586,00

HSP Hemerhoidi

2.BA

586,00

FC Tifosi

2.BA

250,00

 

- O rozhodnutí VV SF-B na doplnenie, upresnenie metodiky evidencie individuálnych štatistík (góly, asistencie) v prípade kontumácie súťažného stretnutia z dôvodu nedohratia stretnutia resp. dodatočnej kontumácie už odohratého stretnutia a to nasledovne:

1) pri kontumácii stretnutia s ponechaním výsledku (čl.31/2 DP SFZ) zostávajú v platnosti dosiahnuté individuálne štatistiky len družstva, ktoré sa neprevinilo a individuálne štatistiky previneného družstva sa anulujú.

2) pri kontumácii stretnutia a neponechania výsledku (čl.31/1 DP SFZ) zostávajú v platnosti dosiahnuté individuálne štatistiky len družstva, ktoré sa neprevinilo a individuálne štatistiky previneného družstva sa anulujú.

Čl. 31/3 DP SFZ - evidencia napomenutí a vylúčení ostáva nezmenená.

Žiada:

- vedúcich družstiev, aby po odohratom zápase dôkladne skontrolovali evidenciu štatistík (strelené góly, asistencie, ŽK, ČK). Po uzavretí zápisu v elektronickom systéme už nebude možná oprava ani na základe mailovej požiadavky.

- vedúcich družstiev, aby v systéme sledovali vyžrebované hracie časy,

- vedúcich družstiev, aby predzápasové súpisky nahrávali do ISF-BA v dostatočnom predstihu pred stretnutím.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 Najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 22.11.2017 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

- ostatné:

 

U29: Šimkovič Matej (Rehab klinik Barabéri "B" - 1.BA liga) - zmarenie gólovej príležitosti úmyselnou hrou rukou, porušenie DP čl. 46/1. DO pozastavenie športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 46/2 + poplatok 5€ podľa RS čl.13

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.09/2017-2018 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074) do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 01.12.2017. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.

Upozorňuje:

- na neuhradené disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie:

U3: Muráň Miroslav -20€ +5€ na základe Úradnej správy SF-B č.02/2017-2018 zo dňa 27.09.2017 (pôvodná splatnosť 13.10.2017). Hráč DEAKTIVOVANÝ.

UDK_23: UFT Mellivora Capensis - 60€ na základe Úradnej správy SF-B č.08/2017-2018 zo dňa 10.11.2017 (splatnosť 24.11.2017).

- deaktivovaní hráči budú opätovne aktivovaní po úhrade disciplinárneho poplatku.

Žiada:

 Delegované osoby aby dbali na riadnu špecifikáciu priestupkov. Hlavne ak sa jedná o HNŠ a telesné napadnutie.

 

DK dáva do povedomia vybrané odseky, článku 17 DP SFZ :

článok 17, odsek 5

Hráč, ktorému disciplinárny orgán pozastavil výkon športovej činnosti na určité obdobie, nesmie počas tejto doby nastúpiť na žiadne súťažné stretnutie za družstvo klubu, ktorého je členom, v súťažiach riadených SFZ alebo jeho členmi. Disciplinárny orgán môže zároveň určiť, že toto disciplinárne opatrenie sa vzťahuje aj na prípravné stretnutia podľa závažnosti a druhu disciplinárneho previnenia.

článok 17, odsek 10

Ak hráč môže štartovať za viac družstiev jedného klubu, počas disciplinárneho opatrenia uloženého na počet súťažných stretnutí nesmie štartovať za to družstvo v súťaži, za ktoré mu bolo disciplinárne opatrenie uložené, a to dovtedy, kým ho v tejto súťaži nevykoná. V ostatných súťažiach, v ktorých je hráč oprávnený štartovať, môže nastúpiť.