Úradná správa č.5 2021/2022


08.10.2021 15:20 úradná správa

Úradná správa č. 5 - 2021/2022

Zo dňa 08.10.2021

Výkonný výbor.

- oznamuje, z dôvodu zhoršenia pandemickej situácie prechod do režimu OTP podľa covid automat a RS, od 24.09.2021 vrátane.

Športovo-technická komisia.

Schválila:

Odklad stretnutia :

FC Tifosi – Ak 47 Chaos (B) 10.10.2021 17:10 poplatok 75.-€ (FC Tisofi)

FC BPN EB (B) - Tehelné Pole 09.10.2021 15:20 poplatok 75.-€ (Tehelné Pole)

FC Semic (40) - Semic OLD (40) 10.10.2021 poplatok 75.- € (FC Semic(40))

Nariaďuje:

- Povinné preukázanie dodržania režimu OTP pre delegované osoby, členov realizačného tímu, hráčov a divákov. Nevzťahuje sa na osoby mladšie 12 rokov. ( potrebné mať zo sebou preukaz poistenca)

- povinné nosenie rúška pre divákov a členov realizačného tímu.

- zákaz vstupu osobám neuvedených v zápise o stretnutí na hraciu plochu

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.05 zo dňa 06.10.2021

DK:

Informuje:

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.

Slovenský Futsal Bratislava Trnavská cesta 37,831 04 Bratislava Email : slovenskyfutsalbratislava@gmail.com Bankové spojenie: SK45 8330 0000 0023 0117 9074

 

 

  • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).

 

Žiada:

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U394: Tirpák Tomáš (FPV23 - 1.BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- ostatné:

 

U395: Cibuľa Tomáš (Relax - 2.SLF liga) – vylúčený za hns voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl.48/1c. DO podľa DP čl. 48/2b pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace a pokuta 30€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 13.10.2021 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie