Úradná správa č.10 2021/2022


19.11.2021 15:23 úradná správa

 Úradná správa č. 10 - 2021/2022

Zo dňa 12.11.2021

Výkonný výbor.

- oznamuje, z dôvodu zhoršenia pandemickej situácie prechod do režimu OTP podľa covid automat a RS, od 24.09.2021 vrátane.

Športovo-technická komisia.

Schválila:

Odklad stretnutia :

Hviezda DVS × 1.FC Pressburg (B) 13.11.2021 15:00 poplatok 75.-€ (Hviezda DVS)

Nariaďuje:

- Povinné preukázanie dodržania režimu OTP pre delegované osoby, členov realizačného tímu, hráčov. Prítomnosť divákov je zakázaná.

- zákaz vstupu osobám neuvedených v zápise o stretnutí na hraciu plochu

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.10 zo dňa 10.11.2021

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).
 • DK zaevidovala žiadosť mužstva Relax o zníženie trestu, rozhodla ako je uvedené v UDK 01
 • DK zaevidovala podnet od ŠTK a rozhodla ako je uvedené v UDK 02

Slovenský Futsal Bratislava Trnavská cesta 37,831 04 Bratislava Email : slovenskyfutsalbratislava@gmail.com Bankové spojenie: SK45 8330 0000 0023 0117 9074

 

Žiada:

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • U404: Simon Hale (Hurricanes, 1.BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • U405: Renato Amarante (Pinerola FA “C”, 2.BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • ostatné:
 • UDK 01: DK žiadosť zamieta s písomným odôvodnením zaslaným mailom.
 • UDK 02: DK vyzýva kluby, ktoré nemajú uhradené štartovné, aby tak urobili najneskôr do 18.11.2021. Inak DK bude postupovať podľa DP, RS a SP

 

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 17.11.2021 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.