Úradná správa č. 10


30.07.2018 06:53 úradná správa

 Úradná správa SF-B č.10/2017-2018

zo dňa 24.11.2017

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Kontumuje:

Informuje:

- VV sa na najbližšom stretnutí dňa 28.11.2017 bude zaoberať reakciami tímov, ktorým boli kontumované zápasy resp. odobraté body za nedodržanie finálneho termínu úhrady 2.časti štartovného (16.11.2017).

- Matričné úkony sa v systéme vykonávajú najneskôr v piatok do 16:00 hod. Požiadavky po tomto termíne budú spracované nasledujúci pondelok.

- Požiadavku na prestup hráča odporúčame zadať najneskôr 48 hod. pred súťažným stretnutím

(príklad: termín zápasu piatok 22.09.2017 20:00 hod, zadaná požiadavka klubu štvrtok 21.09.2017 18:00 hod, potvrdené hráčom štvrtok 21.09.2017 20:10 hod., potvrdené matrikou piatok 22.09.2017 08:00 hod., realizácia prestupu v systéme v sobotu 23.09.2017 00:01 hod.)

Oznamuje:

- na základe Rozpisu súťaže je každý hráč povinný nosiť so sebou na súťažné stretnutia hodnoverný preukaz totožnosti s fotografiou (OP, pas a pod.), alebo vodičský preukaz. Iné doklady sú neprípustné (preukaz poistenca a pod.). V prípade konfrontácie je povinný sa takýmto dokladom preukázať, ak sa preukázať nevie resp. odmietne, nesmie pokračovať v súťažnom stretnutí.

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie dresy a bude nútené využiť záložné rozlišovacie dresy SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€,

- transparentný účet SLSP do 31.12.2017 http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5050732405 .

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby.

Upozorňuje:

- O rozhodnutí VV SF-B na doplnenie, upresnenie metodiky evidencie individuálnych štatistík (góly, asistencie) v prípade kontumácie súťažného stretnutia z dôvodu nedohratia stretnutia resp. dodatočnej kontumácie už odohratého stretnutia a to nasledovne:

1) pri kontumácii stretnutia s ponechaním výsledku (čl.31/2 DP SFZ) zostávajú v platnosti dosiahnuté individuálne štatistiky len družstva, ktoré sa neprevinilo a individuálne štatistiky previneného družstva sa anulujú.

2) pri kontumácii stretnutia a neponechania výsledku (čl.31/1 DP SFZ) zostávajú v platnosti dosiahnuté individuálne štatistiky len družstva, ktoré sa neprevinilo a individuálne štatistiky previneného družstva sa anulujú.

Čl. 31/3 DP SFZ - evidencia napomenutí a vylúčení ostáva nezmenená.

Žiada:

- vedúcich družstiev, aby po odohratom zápase dôkladne skontrolovali evidenciu štatistík (strelené góly, asistencie, ŽK, ČK). Po uzavretí zápisu v elektronickom systéme už nebude možná oprava ani na základe mailovej požiadavky.

- vedúcich družstiev, aby v systéme sledovali vyžrebované hracie časy,

- vedúcich družstiev, aby predzápasové súpisky nahrávali do ISF-BA v dostatočnom predstihu pred stretnutím.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 Novým predsedom DK je s účinnosťou od 23.11.2017 Robert Velmovský.

 Najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 29.11.2017 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

- ostatné:

 

Upozorňuje:

- na neuhradené disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie:

U3: Muráň Miroslav -20€ +5€ na základe Úradnej správy SF-B č.02/2017-2018 zo dňa 27.09.2017 (pôvodná splatnosť 13.10.2017). Hráč DEAKTIVOVANÝ.

UDK_23: UFT Mellivora Capensis - 60€ na základe Úradnej správy SF-B č.08/2017-2018 zo dňa 10.11.2017 (splatnosť 24.11.2017).

U29: Šimkovič Matej - 5€ na základe Úradnej správy SF-B č.09/2017-2018 zo dňa 17.11.2017 (splatnosť 01.12.2017).

- deaktivovaní hráči budú opätovne aktivovaní po úhrade disciplinárneho poplatku.

- nesplnenie si povinnosti úhrady poplatkov udelených družstvu môže mať za následok:

dĺžne družstvo bude odstúpené na DK

dĺžne družstvo nebude pripustené do ďalšej časti súťaže

 

Žiada:

 Delegované osoby aby dbali na riadnu špecifikáciu priestupkov. Hlavne ak sa jedná o HNŠ a telesné napadnutie.

 

DK dáva do povedomia vybrané odseky, článku 17 DP SFZ :

článok 17, odsek 5

Hráč, ktorému disciplinárny orgán pozastavil výkon športovej činnosti na určité obdobie, nesmie počas tejto doby nastúpiť na žiadne súťažné stretnutie za družstvo klubu, ktorého je členom, v súťažiach riadených SFZ alebo jeho členmi. Disciplinárny orgán môže zároveň určiť, že toto disciplinárne opatrenie sa vzťahuje aj na prípravné stretnutia podľa závažnosti a druhu disciplinárneho previnenia.

článok 17, odsek 10

Ak hráč môže štartovať za viac družstiev jedného klubu, počas disciplinárneho opatrenia uloženého na počet súťažných stretnutí nesmie štartovať za to družstvo v súťaži, za ktoré mu bolo disciplinárne opatrenie uložené, a to dovtedy, kým ho v tejto súťaži nevykoná. V ostatných súťažiach, v ktorých je hráč oprávnený štartovať, môže nastúpiť.