Úradná správa č.11 2021/2022


19.11.2021 15:25 úradná správa

Úradná správa č. 11 - 2021/2022

Zo dňa 19.11.2021

 

Výkonný výbor.

- oznamuje, z dôvodu zhoršenia pandemickej situácie prechod do režimu OTP podľa covid automat a RS, od 24.09.2021 vrátane.

- oznamuje, z dôvodu zhoršenia pandemickej situácie prechod do režimu OP podľa covid automat a RS, od 22.11.2021 vrátane.

Športovo-technická komisia.

Schválila:

Odklad stretnutia :

FC Semic (40) - Futsal Club Matador (40) 21.11.2021 13:10, poplatok 75.-€ podľa RS (Futsal Club Matador (40))

Nariaďuje:

 • Povinné preukázanie dodržania režimu OTP pre delegované osoby, členov realizačného tímu, hráčov a divákov. Nevzťahuje sa na osoby mladšie 12 rokov. ( potrebné mať zo sebou preukaz poistenca)
 • zákaz vstupu divákom.
 • zákaz vstupu osobám neuvedených v zápise o stretnutí na hraciu plochu

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.11 zo dňa 17.11.2021

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).
 • DK zaevidovala žiadosť mužstva Relax o zníženie trestu, rozhodla ako je uvedené v UDK 03
 • DK zaevidovala podnet od ŠTK a rozhodla ako je uvedené v UDK 04

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • ostatné:
 • UDK 03: DK upúšta od zvyšku trestu na žiadost klubu Relax a uvoľnuje hráča Michal Goga od 19.11.2021
 • UDK 04: DK opätovne vyzýva mužstvo VK PAL Engerau (2. Liga) k úhrade štartovného ku dňu 23.11.2021

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 24.11.2021 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.