Úradná správa č. 11


23.07.2018 05:09 úradná správa

Úradná správa SF-B č.11/2017-2018 zo dňa 01.12.2017

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Kontumuje:

Informuje:

VV sa dňa 28.11.2017 a 29.11.2017 zaoberal reakciami tímov, ktorým boli kontumované zápasy resp. odobraté body za nedodržanie finálneho termínu úhrady 2.časti štartovného (16.11.2017) s nasledujúcim rozhodnutím:

Družstvu FC Tifosi (2.BA liga) na základe zdokladovania úhrady ruší tresty uvedené v Úradnej správe SF-B č.09/2017-2018 v plnom rozsahu.

Družstvám HSP Hemerhoidi (2.BA liga), United (2.BA liga) a AFC Horden (1.BA liga) ruší tresty uvedené v Úradnej správe SF-B č.09/2017-2018. Družstvá boli odstúpené na DK, ktorá určila aktuálne tresty.

- Matričné úkony sa v systéme vykonávajú najneskôr v piatok do 16:00 hod. Požiadavky po tomto termíne budú spracované nasledujúci pondelok.

- Požiadavku na prestup hráča odporúčame zadať najneskôr 48 hod. pred súťažným stretnutím

(príklad: termín zápasu piatok 22.09.2017 20:00 hod, zadaná požiadavka klubu štvrtok 21.09.2017 18:00 hod, potvrdené hráčom štvrtok 21.09.2017 20:10 hod., potvrdené matrikou piatok 22.09.2017 08:00 hod., realizácia prestupu v systéme v sobotu 23.09.2017 00:01 hod.)

Oznamuje:

- na základe Rozpisu súťaže je každý hráč povinný nosiť so sebou na súťažné stretnutia hodnoverný preukaz totožnosti s fotografiou (OP, pas a pod.), alebo vodičský preukaz. Iné doklady sú neprípustné (preukaz poistenca a pod.). V prípade konfrontácie je povinný sa takýmto dokladom preukázať, ak sa preukázať nevie resp. odmietne, nesmie pokračovať v súťažnom stretnutí.

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie dresy a bude nútené využiť záložné rozlišovacie dresy SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€,

- transparentný účet SLSP do 31.12.2017 http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5050732405 .

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby.

Upozorňuje:

Žiada:

- vedúcich družstiev, aby po odohratom zápase dôkladne skontrolovali evidenciu štatistík (strelené góly, asistencie, ŽK, ČK). Po uzavretí zápisu v elektronickom systéme už nebude možná oprava ani na základe mailovej požiadavky.

- vedúcich družstiev, aby v systéme sledovali vyžrebované hracie časy,

- vedúcich družstiev, aby predzápasové súpisky nahrávali do ISF-BA v dostatočnom predstihu pred stretnutím.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 Najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 06.12.2017 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 Začína disciplinárne konanie s klubmi HSP Hemerhoidi (2.BA liga), United (2.BA liga) a AFC Horden (1.BA liga) pre neuhradené poplatky na základe podnetu od VV SF BA.

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

U33: Kardoš Michal (Kozmos – 2.SFL) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- ostatné:

U30: Hrica Lukáš (United – 2.BA liga) – vylúčený po 2.ŽK následne HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1c. DO podľa DP čl. 48/2b pozastavenie športovej činnosti na 2 mesiace do 29.1.2018 a pokuta 20€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U32: Kopča Marián (Semic Bratislava „B“ – 1.BA liga) – vylúčený za zmarenie gólovej šance podrazením súpera. Porušenie DP čl. 45/1. DO podľa DP čl. 45/2a pozastavenie športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U34: Hanuska Peter (Kozmos – 2.SFL) – vylúčený za zakázanú hru. Porušenie DP čl. 45/1. DO podľa DP čl. 45/2a pozastavenie športovej činnosti na 5 súťažných stretnutí a pokuta 10€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U35: Moravský Matej (Kozmos – 2.SFL) – vylúčený za zmarenie gólovej šance hrou rukou brankára mimo vlastného BÚ. Porušenie DP čl. 46/1a. DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

UDK_24: DK vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 2.BA ligy, 9. kola hraného 26.11.2017 o 11:50 medzi FSC Velmáci „B“ - Pavliš a Hartmann v pomere 5:0 v prospech družstva Pavliš a Hartmann.

UDK_25: Čunderlík Vladimír (FSC Velmáci „B“ – 2.BA liga) – za neoprávnený štart hráča, porušenie DP čl. 53/1. DO podľa DP čl. 53/3 pozastavenie funkcie kapitána na 1 mesiac do 29.12.2017 + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

UDK_26: Zivčák Andrej (FSC Velmáci „B“ – 2.BA liga) – za neoprávnený štart hráča, porušenie DP čl. 53/1. DO podľa DP čl. 53/2b pozastavenie športovej činnosti na 1 mesiac do 29.12.2017 + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

UDK_27: Začala disciplinárne konanie voči klubu HSP Hemeroidi (2.BA liga) na základe podnetu od VV SF BA. Porušenie DP čl. 64/2. DO podľa DP čl. 64/7 pokuta 50€ a odobratie 3 bodov + poplatok 10€ podľa RS čl. 13.

UDK_28: Začala disciplinárne konanie voči klubu United (2.BA liga) na základe podnetu od VV SF BA. Porušenie DP čl. 64/2. DO podľa DP čl. 64/7 pokuta 50€ a odobratie 3 bodov + poplatok 10€ podľa RS čl. 13.

UDK_29: Začala disciplinárne konanie voči klubu AFC Horden (1.BA liga) na základe podnetu od VV SF BA. Porušenie DP čl. 64/2. DO podľa DP čl. 64/7 pokuta 50€ a odobratie 3 bodov + poplatok 10€ podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.11/2017-2018 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074), SLSP http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5050732405 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 15.12.2017 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.

 

Upozorňuje:

- na neuhradené disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie:

INSTA (U3: Muráň Miroslav) - 40€ +5€ na základe Úradnej správy SF-B č.02/2017-2018 zo dňa 27.09.2017 (pôvodná splatnosť 13.10.2017). Hráč DEAKTIVOVANÝ.

UDK_23: UFT Mellivora Capensis - 60€ na základe Úradnej správy SF-B č.08/2017-2018 zo dňa 10.11.2017 (splatnosť 24.11.2017).

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

- deaktivovaní hráči budú opätovne aktivovaní po úhrade disciplinárneho poplatku resp. poplatku za prerokovanie.

- nesplnenie si povinnosti úhrady poplatkov udelených družstvu môže mať za následok:

 dĺžne družstvo bude odstúpené na DK

 dĺžne družstvo nebude pripustené do ďalšej časti súťaže

Žiada:

 Delegované osoby aby dbali na riadnu špecifikáciu priestupkov. Hlavne ak sa jedná o HNŠ a telesné napadnutie.

DK dáva do povedomia vybrané odseky, článku 17 DP SFZ :

článok 17, odsek 5

Hráč, ktorému disciplinárny orgán pozastavil výkon športovej činnosti na určité obdobie, nesmie počas tejto doby nastúpiť na žiadne súťažné stretnutie za družstvo klubu, ktorého je členom, v súťažiach riadených SFZ alebo jeho členmi. Disciplinárny orgán môže zároveň určiť, že toto disciplinárne opatrenie sa vzťahuje aj na prípravné stretnutia podľa závažnosti a druhu disciplinárneho previnenia.

článok 17, odsek 10

Ak hráč môže štartovať za viac družstiev jedného klubu, počas disciplinárneho opatrenia uloženého na počet súťažných stretnutí nesmie štartovať za to družstvo v súťaži, za ktoré mu bolo disciplinárne opatrenie uložené, a to dovtedy, kým ho v tejto súťaži nevykoná. V ostatných súťažiach, v ktorých je hráč oprávnený štartovať, môže nastúpiť.