Úradná správa č. 22 2021/2022


01.04.2022 16:42 úradná správa

Úradná správa č. 22 - 2021/2022

Zo dňa 25.03.2022

 

Výkonný výbor.

Oznamuje:

- že mimoriadna konferencia SF sa koná 02.04.2022 o 18.00 online pomocou aplikácie MS Teams a hlasovanie formou per rollam v systéme Sportnet cez ISSF, prosíme o účasť delegátov za regionálne združenie Bratislava.

- vyhodnotil sťažnosť klubu FC BPN EB, ako irelevantnú, nakoľko došlo k dohode klubov.

 

Športovo-technická komisia.

Kontumuje:

Fresh and Funny - mEleven (B)   5 : 0   ŠH Dom Športu      2022-03-26 19:30:00

 • Poplatok 60.-€ podľa RS (mElevelin(B))

Hurricanes - ŠK Karpatská          5 : 0   ŠH Dom Športu      2022-03-26 20:20:00

 • Poplatok 60.-€ podľa RS (ŠK Karpatská)

 

Nariaďuje:

 • povinné nosenie respirátor FFP 2 pre členov realizačného tímu.
 • zákaz vstupu osobám neuvedených v zápise o stretnutí na hraciu plochu

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.22 zo dňa 30.03.2022

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
 • U450: Gubečka Viktor (Bratislavia, 2. BA Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • U449: Lučiviansky Rastislav (Racing Club, 2SFL) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
 • ostatné:
 • U448: Fiala Dušan (White Boys, 2. BA liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1a DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

 

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 06.04.2022 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.