Úradná správa č.23 2021/2022


08.04.2022 19:51 úradná správa

Úradná správa č. 23 - 2021/2022

Zo dňa 08.04.2022

 

 

Športovo-technická komisia.

Oznamuje:

Družstvá, ktoré majú neuhradené štartovné alebo poplatky, aby svoje záväzky uhradili do pondelka 11.04.2022 do 20:00 pripísaním na účet SF-BA, prípadne zaslaním potvrdenia o prevode alebo vklade. (viď príloha)

Nariaďuje:

  • zákaz vstupu osobám neuvedených v zápise o stretnutí na hraciu plochu

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.22 zo dňa 06.04.2022

DK:

Informuje:

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
  • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).
  • DK zaevidovalo žiadosť družstva 1. FC Pressburg “A“ o zníženie trestu. DK rozhodla ako je uvedené v UDK 5

 

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

  • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
  • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
  • U451: Hoffman Jakub (ŠK Račišdorf, 2. BA Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
  • ostatné:
  • UDK 5: DK na základe žiadosti mužstva 1. FC Pressburg “A“ uvoľňuje hráča Michal Čaňo od dňa rozhodnutia

 

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 13.04.2022 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.