Úradná správa č.27 2021/2022


30.05.2022 07:30 úradná správa

Úradná správa č. 27 - 2021/2022

Zo dňa 28.05.2022

 

Výkonný výbor:

Oznamuje:

  • Konferencia SF-BA sa uskutoční 31.05.2022 utorok v aule Dom športu o 18:00

Predpokladaný program konferencie:

1.Otvorenie a správa mandatára

2.Schvaľovanie skrutátorov (sčítavanie hlasov) a overovateľov zápisnice.

3.Schvaľovanie programu konferencie SF-B

4.Správa o činnosti prezidenta a VV SF-B od poslednej konferencie

5.Správa o hospodárení za obdobie od poslednej konferencie

6.Správa o činnosti Disciplinárnej komisie SF-B

7.Správa kontrolóra SF-B

8.Schvaľovanie rozpočtu na nový hospodársky rok 2022/2023, RS

9.Voľba člena VV SF-BA (6)

  1. Voľba delegátov SF-B (9) 2.SFL (2) na konferenciu SF

11.Diskusia a Rôzne 

12.Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou SF-B

13.Ukončenie

 

Večer Futsalistov sa uskutoční 03.06.2022 18:00 – 21:00 Machnáč

 

Anuluje:

Vzhľadom na programový nedostatok a regulárnosť súťaže anuluje stretnutie z 01.05.2022 Juve - Budweiser (40) × SHBS (40), Víťazom skupiny sa stáva Tonic (40)

 

Schvaľuje:

Výsledky a konečné postavenie vo všetkých súťažiach riadených SF-BA

Cenu Fair play  - viď príloha

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.28 zo dňa 24.05.2022

DK:

Informuje:

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
  • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

  • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
  • U466: Topor Juraj (Silver Ružinov ,1. BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.
  • ostatné:

 

 

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 01.05.2022 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.