Úradná správa č. 13


30.07.2018 06:54 úradná správa

Úradná správa SF-B č.13/2017-2018 zo dňa 15.12.2017

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- Odvolacia komisia SF-BA prijala odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (UDK_27, UDK_29) a rozhodne na základe čl.84/9 DP SFZ do 30 kalendárnych dní.

- transparentný účet SLSP do 31.12.2017 http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5050732405 .

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby.

Upozorňuje:

- na neuhradené disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie:

INSTA (U3: Muráň Miroslav) - 40€ +5€ na základe Úradnej správy SF-B č.02/2017-2018 zo dňa 27.09.2017 (pôvodná splatnosť 13.10.2017). Hráč DEAKTIVOVANÝ.

UDK_23: UFT Mellivora Capensis - 60€ na základe Úradnej správy SF-B č.08/2017-2018 zo dňa 10.11.2017 (pôvodná splatnosť 24.11.2017).

United (U30: Hrica Lukáš) - 20€ + 5€ na základe Úradnej správy SF-B č.11/2017-2018 zo dňa 01.12.2017 (splatnosť 15.12.2017).

UDK_28: United - 50€ + 10€ na základe Úradnej správy SF-B č.11/2017-2018 zo dňa 01.12.2017 (splatnosť 15.12.2017).

Kozmos (U34: Hanuska Peter) - 10€ + 5€ na základe Úradnej správy SF-B č.11/2017-2018 zo dňa 01.12.2017 (splatnosť 15.12.2017).

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

- deaktivovaní hráči budú opätovne aktivovaní po úhrade disciplinárneho poplatku resp. poplatku za prerokovanie.

- nesplnenie si povinnosti úhrady poplatkov udelených družstvu môže mať za následok:

 dĺžne družstvo bude odstúpené na DK

 dĺžne družstvo nebude pripustené do ďalšej časti súťaže

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 Najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 20.12.2017 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 Zaevidovala odvolanie mužstva United (2.BA liga) k UDK_28 a rozhodla ako je uvedené v UDK_32.

 Zaevidovala námietku mužstva Relax (2.SFL) k priebehu stretnutia a rozhodla tak ako je uvedené v UDK_33.

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

U42: Jachym Peter ml. (Relax – 2.SFL) + poplatok 5€ podľa RS čl.

U43: Hudec Róbert (FSC Velmáci „A“ – 1.BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl.

U44: Laczky Tibor (FC Garfield – L40) + poplatok 5€ podľa RS čl.

- ostatné:

U45: Vrba Miloslav (FK Šport Bratislava - L40) – vylúčený za zmarenie gólovej šance hrou rukou brankára mimo vlastného BÚ. Porušenie DP čl. 46/1a. DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

UDK_32: Odvolanie mužstva United (2.BA liga) DK neprijala pre nesplnenie termínu podania.

UDK_33: Námietku mužstva Relax (2.SFL) DK vyhodnotila ako opodstatnenú. Na základe analýzy videozáznamu zo stretnutia a vyjadrenia delegovaných osôb, DK upúšťa od disciplinárneho opatrenia pre hráča Šlahor Kristián.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.13/2017-2018 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074), SLSP http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5050732405 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 29.12.2017 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.

Žiada:

 Delegované osoby aby dbali na riadnu špecifikáciu priestupkov. Hlavne ak sa jedná o HNŠ a telesné napadnutie.

DK dáva do povedomia vybrané odseky, článku 17 DP SFZ :

článok 17, odsek 5

Hráč, ktorému disciplinárny orgán pozastavil výkon športovej činnosti na určité obdobie, nesmie počas tejto doby nastúpiť na žiadne súťažné stretnutie za družstvo klubu, ktorého je členom, v súťažiach riadených SFZ alebo jeho členmi. Disciplinárny orgán môže zároveň určiť, že toto disciplinárne opatrenie sa vzťahuje aj na prípravné stretnutia podľa závažnosti a druhu disciplinárneho previnenia.

článok 17, odsek 10

Ak hráč môže štartovať za viac družstiev jedného klubu, počas disciplinárneho opatrenia uloženého na počet súťažných stretnutí nesmie štartovať za to družstvo v súťaži, za ktoré mu bolo disciplinárne opatrenie uložené, a to dovtedy, kým ho v tejto súťaži nevykoná. V ostatných súťažiach, v ktorých je hráč oprávnený štartovať, môže nastúpiť.