Úradná správa č.2 2023/2024


14.09.2023 06:47 úradná správa

Úradná správa č. 2 - 2023/2024

Zo dňa 10.09.2023

 

Výkonný výbor:

Schválil:

Oprava poplatku AC Bells – pokuta na hráča 76.- € (19 hráčov)

Odstúpenie klubu Kojoti  - pokuta na hráča 67.-  (28 hráčov) – anuluje všetky stretnutia klubu KOJOTI.

 

Hráčom, ktorí majú dve registrácie (ostatné ligy a Liga 40) bude pozastavené súťažná činnosť v oboch registráciách, do obdobia uhradenia záväzkov.

 

Oznamuje:

Že k 10.9.2023 eviduje nasledovné družstvá bez úhrady štartovného na sezónu 2023/2024:

Beija Flor FC

Úhradu je potrebné vykonať do pondelka 11.9.2023 prostriedky musia byť pripísané na účet SF-BA, v opačnom prípade nebude vylosované prvé kolo a následne kontumované. Klub bude postúpený na disciplinárne konanie.

 

Športovo-technická komisia.

Oznamuje :

Prvé kolo sa uskutoční 15 – 17.9.2023 žiada vedúcich kluboch o kontrolu súpisky a kontrolu nominácie do 14.9.2023. Nastavenie podľa RS a SP SF-BA.

 

Žiada :

Článok 39 - Štart hráča vo vzťahu k súpiske

(1) Hráč je oprávnený štartovať v majstrovskej súťaži alebo v pohárovej súťaži za ktorékoľvek družstvo klubu, v ktorom je registrovaný; tým nie sú dotknuté ustanovenia čl. 18 a 19.

(2) Za B-družstvo klubu môžu štartovať v stretnutí hráči klubu oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za A-družstvo klubu v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí v základnej časti súťaže a traja hráči z A- družstva klubu bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohratých stretnutí za A-družstvo klubu. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa považuje uvedenie hráča v zápise o stretnutí.

(3) Za C-družstvo klubu nemôžu štartovať v stretnutí hráči klubu oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii za A-družstvo. Za C-družstvo klubu môžu štartovať v stretnutí hráči klubu oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za B-družstvo klubu v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí v základnej časti súťaže a traja hráči z B-družstva klubu bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohratých stretnutí za B-družstvo klubu. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa považuje uvedenie hráča v zápise o stretnutí.

(4) Hráči, ktorí aspoň v jednom stretnutí štartovali za A-družstvo klubu v príslušnej vekovej kategórii strácajú oprávnenie v ďalšom priebehu ročníka štartovať za C-družstvo rovnakého klubu.