Úradná správa č.3 2023/2024


24.09.2023 12:45 úradná správa

Úradná správa č. 3 - 2023/2024

Zo dňa 22.09.2023

 

Výkonný výbor:

 

Športovo-technická komisia.

Schvaľuje :

Odklad stretnutia:

FPV 23 - Fresh and Funny          15.9.2023 19:00, poplatok 95.-€ (FPV 23 )

Ovečky – Dimitrovka 15.9.2023 20:40, poplatok 95.-€ (Ovečky)

Kontumuje:

Hurricanes – MFP 16.9.2023 9:00, poplatok 60.- € (MFP)

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.02 zo dňa 13.09.2023

DK:

Informuje:

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa

dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez

tento email.

  • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa

mailom 24 hodín dopredu.

  • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14

dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky

uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).

  • DK po zasadnutí upúšťa od disciplinárnych opatrení zo sezóny 2022/2023

Žiada:

Pozastavuje športovú činnosť:

  • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:

+ poplatok 5€ podľa RS čl. 13

  • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej

činnosti, podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné

stretnutie:

  • ostatné:

 

- disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého

pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne

opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne

konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov

klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl.

12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 20.09.2023 o 17:30

v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie

číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred

zasadaním komisie.