Úradná správa č. 14


23.07.2018 09:09 úradná správa

Úradná správa SF-B č.14/2017-2018

zo dňa 12.01.2018

Odvolacia komisia SF-B

Oznamuje:

- zamietla odvolanie družstiev HSP Hemerhoidi voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie (UDK_27) a AFC Horden voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie (UDK_29). Písomné stanovisko zaslané mailom.

- zamietla odvolanie Juraja Hanzela (ŠK Slovan Bratislava) voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie (U40). Písomné stanovisko zaslané mailom.

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- z dôvodu nesplnenia podmienok (úhrada štartovného) neprijalo prihlášku do Bratislavského pohára 2017/2018 od družstiev PKE Mystery a Čekan Mekenroff 1897

- na najbližšom stretnutí VV SF-B 16.01.2018 bude prebiehať live losovanie Bratislavského pohára 2017/2018

- k 31.12.2017 zrušený transparentný účet SLSP http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5050732405 .

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby.

Upozorňuje:

- na neuhradené disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie:

INSTA (U3: Muráň Miroslav) - 40€ +5€ na základe Úradnej správy SF-B č.02/2017-2018 zo dňa 27.09.2017 (pôvodná splatnosť 13.10.2017). Hráč DEAKTIVOVANÝ.

UDK_23: UFT Mellivora Capensis - 60€ na základe Úradnej správy SF-B č.08/2017-2018 zo dňa 10.11.2017 (pôvodná splatnosť 24.11.2017).

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

- deaktivovaní hráči budú opätovne aktivovaní po úhrade disciplinárneho poplatku resp. poplatku za prerokovanie.

- nesplnenie si povinnosti úhrady poplatkov udelených družstvu môže mať za následok:

dĺžne družstvo bude odstúpené na DK

dĺžne družstvo nebude pripustené do ďalšej časti súťaže

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 Najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 17.01.2018 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 Zaevidovala odvolanie hráča Juraj Hanzel (ŠK Slovan Bratislava) k U40 a rozhodla ako je uvedené v UDK_34.

 Zaevidovala žiadosť rozhodcu Andreja Sliša o podmienečné upustenie od výkonu disciplinárneho opatrenia a rozhodla ako je uvedené v UDK_35.

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

U48: Goga Michal (Relax – 2.SFL) + poplatok 5€ podľa RS čl.13

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

U47: Švec Richard (KPSF 92 – 2.BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl.13

- ostatné:

U46: Čorba Juraj (Kozmos – 2.SFL)– vylúčený za telesné napadnutie súpera v prerušenej hre. Porušenie DP čl. 49/1a. DO podľa DP čl. 49/2a pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 súťažné stretnutia a pokuta 10€ + poplatok 5€ podľa RS čl.13

U49: Řehořka Dominik (Arsenal EC „B“ – 1.BA liga)– vylúčený za zakázanú hru. Porušenie DP čl. 45/1. DO podľa DP čl. 45/2a pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutia + poplatok 5€ podľa RS čl.13

UDK_34: Odvolanie hráča Juraj Hanzel (ŠK Slovan Bratislava) DK zamietla a odstúpila na odvolaciu komisiu dňa 23.12.2017. Písomné stanovisko bolo zaslané hráčovi mailom.

UDK_35: DK rozhodla vo veci Andrej Sliš (rozhodca) UDK_16 uvedenej v US6 2017/2018 zo dňa 27.10.2017 takto: Upúšťa z disciplinárnej sankcie, činnosť uvoľňuje od 10.1.2018 podľa DP čl. 41/1. DK ukladá menovanému skúšobnú dobu do 10.1.2019 podľa DP čl. 41/2. + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.13/2017-2018 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 26.01.2018 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.