Úradná správa č.1


22.07.2018 16:07 úradná správa

Úradná správa SF-B č.01/2017-2018 zo dňa 21.09.2017

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B Informuje: - Matričné úkony sa v systéme vykonávajú najneskôr v piatok do 16:00 hod. Požiadavky po tomto termíne budú spracované nasledujúci pondelok. - Požiadavku na prestup hráča odporúčame zadať najneskôr 48 hod. pred súťažným stretnutím (príklad: termín zápasu piatok 22.09.2017 20:00 hod, zadaná požiadavka klubu štvrtok 21.09.2017 18:00 hod, potvrdené hráčom štvrtok 21.09.2017 20:10 hod., potvrdené matrikou piatok 22.09.2017 08:00 hod., realizácia prestupu v systéme v sobotu 23.09.2017 00:01 hod.)

Kontumuje: - na základe RS a rozhodnutia najvyššieho riadiaceho orgánu VV SF-B všetky stretnutia družstiev, ktoré majú akýkoľvek záväzok voči SF-B k 21.09.2017 a zároveň vyzýva dané kluby, aby bezodkladne napravili vzniknutý stav a vyhli sa ďalším sankciám

Oznamuje: - prijíma odstúpenie družstva CVERNOVKA zo súťaže riadených SF-B a pozastavuje všetky matričné úkony klubu. Na základe záväznej prihlášky evidujeme pohľadávku na štartovné vo výške 1033.- Eur čo predstavuje 54,37 eur na hráča. Hráči majú pozastavené matričné úkony do obdobia uhradenia pohľadávky alebo do 30.06.2018. V prípade záujmu môžu hráči do 29.09.2017 mailom oficiálne požiadať o splátkový kalendár (4 x 10,- EUR, 1 x 14,37 EUR) a zároveň ku dňu 29.09.2017 uhradiť 1. splátku - na základe Rozpisu súťaže je každý hráč povinný nosiť so sebou na súťažné stretnutia hodnoverný preukaz totožnosti s fotografiou (OP, pas a pod.), alebo vodičský preukaz. Iné doklady sú neprípustné (preukaz poistenca a pod.). V prípade konfrontácie je povinný sa takýmto dokladom preukázať, ak sa preukázať nevie resp. odmietne, nesmie pokračovať v súťažnom stretnutí. - družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie dresy a bude nútené využiť záložné rozlišovacie dresy SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€, - transparentný účet SLSP do 31.12.2017 http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5050732405 . - transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby.

SLOVENSKÝ FUTSAL - BRATISLAVA, Súmračná 27, 82102 BRATISLAVA e-mail: slovenskyfutsalbratislava@gmail.com bankové spojenie: SK45 8330 0000 0023 0117 9074

Schvaľuje: - nominačnú listinu delegovaných osôb pre súťažný ročník 2017/2018 Rozhodcovia: Bohún Mário, Bublávek Andrej, Faktor Igor, Fischer Marián, Grom Stanislav, Hajnala Martin, Hegeduš Peter, Joščák Peter, Koco Patrik, Kočický Igor, Maďari Michal, Martanovič Peter, Martanovič Tomáš, Martiš Viktor, Mizner Peter, Prochácka Karol, Sliš Andrej, Šrútek Peter, Trnka Jozef, Velmovský Róbert

Delegáti: Illiť Michal, Bublávek Juraj, Zajíc Martin, Živura Matej, Jakubík Oskar, Praslička Martin, Kravárik Vladimír, Vargová Monika, Čermáková Viviane

Žiada: - vedúcich družstiev, aby v systéme sledovali vyžrebované hracie časy, - vedúcich družstiev, aby predzápasové súpisky nahrávali do ISF-BA v dostatočnom predstihu pred stretnutím. SLOVENSKÝ FUTSAL - BRATISLAVA, Súmračná 27, 82102 BRATISLAVA e-mail: slovenskyfutsalbratislava@gmail.com bankové spojenie: SK45 8330 0000 0023 0117 9074

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B Informuje: . Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email. .

Informuje :  o prenesených trestoch zo súťažného ročníka 2015/2016 do súťažného ročníka 2017/2018: Juraj Hanzel – DO do 31.10.2017 Peter Smola – DO do 18.12.2017 Rastislav Lučivjanský – DO do 31.10.2017 Tomáš Jusko – DO do 21.12.2017

Kontumuje:

Pozastavuje športovú činnosť: - pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie: - vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie: - ostatné - disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 7 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. - https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia - najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 27.9.2017 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

Žiada: - Delegované osoby aby kládli zvýšenú pozornosť na kontrolu totožnosti hráčov pred a počas stretnutia, na správnu identifikáciu previnivších osôb a správny zápis disciplinárnych sankcii do zápisov o stretnutí. - rozhodcov a delegátov o popis priestupkov podľa pravidiel futsalu. - DK dáva do povedomia vybrané odseky, článku 17 DP SFZ : článok 17, odsek 5 Hráč, ktorému disciplinárny orgán pozastavil výkon športovej činnosti na určité obdobie, nesmie počas tejto doby nastúpiť na žiadne súťažné stretnutie za družstvo klubu, ktorého je členom, v súťažiach riadených SFZ alebo jeho členmi. Disciplinárny orgán môže zároveň určiť, že toto disciplinárne opatrenie sa vzťahuje aj na prípravné stretnutia podľa závažnosti a druhu disciplinárneho previnenia. článok 17, odsek 10 Ak hráč môže štartovať za viac družstiev jedného klubu, počas disciplinárneho opatrenia uloženého na počet súťažných stretnutí nesmie štartovať za to družstvo v súťaži, za ktoré mu bolo disciplinárne opatrenie uložené, a to dovtedy, kým ho v tejto súťaži nevykoná. V ostatných súťažiach, v ktorých je hráč oprávnený štartovať, môže nastúpiť.