Úradná správa č.29 2023/2024


03.05.2024 21:32 úradná správa

Úradná správa č. 29 - 2023/2024

Zo dňa 03.05.2024

 

Výkonný výbor:

Oznamuje konanie konferencie SF-BA 6.5.2024 v aule Dom športu o 18:00

Predpokladaný program konferencie:

1.Otvorenie a správa mandatára

2.Schvaľovanie skrutátorov (sčítavanie hlasov) a overovateľov zápisnice.

3.Schvaľovanie programu konferencie SF-BA

4.Správa o činnosti prezidenta a VV SF-BA od poslednej konferencie

5.Správa o hospodárení za obdobie od poslednej konferencie

6.Správa o činnosti Disciplinárnej komisie SF-BA

7.Správa kontrolóra SF-BA

8.Schvaľovanie rozpočtu na nový hospodársky rok a sumy Štartovného na ročník 2024/2025, RS

9.Voľba delegátov SF-BA  2.SFL (2) na konferenciu SF

10.Diskusia a Rôzne

11.Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou SF-BA

12.Ukončenie

 

Športovo-technická komisia.

Kontumuje:

FOFO Bratislava WB 1984 (B) - AK 47 Chaos (B)      5 : 0 9.kolo 2024-05-04, neodohranie stretnutia, poplatok podľa RS 60.-€ (AK 47  Chaos B)

Ovečky - Loosers    0 : 5   9.kolo 2024-05-03 neodohranie stretnutia, poplatok 60.-€ (Ovečky)

Žiada :

Oznamuje:

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B US č.29 zo dňa 30.04.2024

DK:

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
 • DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1).

 

Žiada:

 

Pozastavuje športovú činnosť:

 • pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:
 • U630: Veselík William (FC Tifosi, 1 BA Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • U631: Bucsek Lukáš (Lišiaci, 2 BA Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • U632: Fazika Rastislav (Green Team, 2 BA Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13, trest vykonaný
 • U633: Tóth Štefan (FC Rusovce, 1 BA Liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13
 • vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti, podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
 • ostatné:
 • - disciplinárne poplatky musia byť uhradené do 14 dní, najneskôr do druhého pondelka nasledujúceho po súťažnom kole, v ktorom bolo udelené disciplinárne opatrenie. V opačnom prípade to bude prípad postúpený na ďalšie disciplinárne konanie. Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní podľa čl. 12/7 od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 07.05.2024 o 17:30 v kancelárii SF BA na Trnavskej ceste 37 (vchod vedľa pizzerie CIAO) 1. poschodie číslo kancelárie 107, v prípade nahlásenia osobnej účasti mailom 24 hodín pred zasadaním komisie.