Úradná správa č. 22


30.07.2018 10:53 úradná správa

Úradná správa SF-B č.22/2017-2018

zo dňa 22.03.2018

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Kontumuje:

Oznamuje:

- odstupil klub Colosseum Pizza (L40) na DK za oneskorené uhradenie 3. splátky štartovného

- vedúcim klubov bola mailom zaslaná záväzná prihláška do súťažného ročníka 2018/2019. Termín odovzdania podpísanej prihlášky je 19.04.2018. K danému dátumu musí mať klub vysporiadané finančné záväzky na štartovnom v aktuálnej sezóne, v opačnom prípade nebude prihláška akceptovaná

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie dresy a bude nútené využiť záložné rozlišovacie dresy SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€,

FC Chaos AK 47 „C“ – 3.BA LIGA

HSP Hemerhoidi - 2.BA LIGA

United - 2.BA LIGA

Poplatok uhradiť na účet vo FIO BANKE do 14 dní od oznámenia (zverejnenia), t.j. do 06.04.2018.

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby.

Upozorňuje:

- na neuhradené disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie:

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

- deaktivovaní hráči budú opätovne aktivovaní po úhrade disciplinárneho poplatku resp. poplatku za prerokovanie.

- nesplnenie si povinnosti úhrady poplatkov udelených družstvu môže mať za následok:

dĺžne družstvo bude odstúpené na DK

dĺžne družstvo nebude pripustené do ďalšej časti súťaže

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 Najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 28.03.2018 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 Začína disciplinárne konanie s klubom Colosseum Pizza (L40) pre neuhradené poplatky na základe podnetu od VV SF BA a rozhodla ako je uvedené v UDK_36.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

- ostatné:

 

U74: Truban Lukáš (SFC Silver Ružinov – 2.BA liga) – vylúčený za zakázanú hru. Porušenie DP čl. 45/1. DO podľa DP čl. 45/2a pozastavenie športovej činnosti na 2 súťažných stretnutí a pokuta 10€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

UDK_36: Klub Colosseum Pizza (L40). Porušenie DP čl. 64/2. DO podľa DP čl. 64/7 pokuta 50€ a odobratie 3 bodov po skončení základnej časti súťaže + poplatok 10€ podľa RS čl. 13.

UDK_37: Polák Jozef (TV COM Hurricanes – 1.BA liga) vedúci mužstva. Vykázanie z technickej zóny. Porušenie DP čl. 48/1a. DO podľa DP čl. 48/2a pozastavenie výkonu funkcie vedúceho mužstva na 2 súťažné stretnutia + poplatok 5€ podľa RS čl. 13

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.22/2017-2018 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 06.04.2018 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.