Úradná správa č.2


30.07.2018 06:54 úradná správa

Úradná správa SF-B č.02/2017-2018
zo dňa 27.09.2017

 

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B


Informuje:


- Zapožičanie rozlišovacích viest poplatok 10€:
FSC Velmáci B – 2.BA LIGA (poplatok uhradiť na účet vo FIO BANKE do 14 dní od oznámenia (zverejnenia), t.j. do
13.10.2017.)
- Matričné úkony sa v systéme vykonávajú najneskôr v piatok do 16:00 hod. Požiadavky po tomto termíne budú
spracované nasledujúci pondelok.
- Požiadavku na prestup hráča odporúčame zadať najneskôr 48 hod. pred súťažným stretnutím
(príklad: termín zápasu piatok 22.09.2017 20:00 hod, zadaná požiadavka klubu štvrtok 21.09.2017 18:00 hod,
potvrdené hráčom štvrtok 21.09.2017 20:10 hod., potvrdené matrikou piatok 22.09.2017 08:00 hod., realizácia
prestupu v systéme v sobotu 23.09.2017 00:01 hod.)


Kontumuje:


Oznamuje:


- na základe Rozpisu súťaže je každý hráč povinný nosiť so sebou na súťažné stretnutia hodnoverný preukaz totožnosti
s fotografiou (OP, pas a pod.), alebo vodičský preukaz. Iné doklady sú neprípustné (preukaz poistenca a pod.). V
prípade konfrontácie je povinný sa takýmto dokladom preukázať, ak sa preukázať nevie resp. odmietne, nesmie
pokračovať v súťažnom stretnutí.
- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie dresy a bude nútené využiť záložné rozlišovacie dresy SF-B, je povinné
uhradiť poplatok vo výške 10€,
- transparentný účet SLSP do 31.12.2017 http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5050732405 .
- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074
Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby.


Žiada:


- vedúcich družstiev, aby v systéme sledovali vyžrebované hracie časy,
- vedúcich družstiev, aby predzápasové súpisky nahrávali do ISF-BA v dostatočnom predstihu pred stretnutím.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B


Informuje:


 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka
komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.


Kontumuje:


Pozastavuje športovú činnosť:


- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:
- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1,
čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
U1: Ondruš Marcel (Relax – 2.SFL BA)


- ostatné:


U2: Pristáč Branislav (FC Tifosi – 2.BA liga) vylúčenie po 2.ŽK následne HNS voči delegovanej osobe, porušenie
DP čl. 48/1c. DO – pozastavenie športovej činnosti na 2 mesiace do 27.11.2017 a pokuta 25€ podľa DP čl. 48/2b
+ poplatok 5€ podľa RS čl.13,
U3: Muráň Miroslav (INSTA – 2.BA liga) vylúčený po 2.ŽK následne telesné napadnutie delegovanej osoby,
porušenie DP čl. 49/1e. DO pozastavenie výkonu športu, zákaz vstupu do priestorov HP a priestorov určených pre
delegované osoby na 6 mesiacov do 27.3.2017, pokuta 40€ podľa DP čl. 49/2e + poplatok 5€ podľa RS čl.13,
U4: Bogdáň Erik (1.FC Pressburg – 2.BA liga) – vylúčený za HNS, porušenie DP čl. 47/1a. DO – pozastavenie
výkonu športovej činnosti na 4 súťažné stretnutia podľa DP čl. 47/2a,
U5: Terkovič Roman (Colosseum Pizza – L40) – vylúčený za telesné napadnutie súpera, porušenie DP čl. 49/1b.
DO – pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace do 27.11.2017 a pokuta 20€ podľa DP čl. 49/2b + poplatok 5€
podľa RS čl.13,
U6: Laurinský Marcel (ŠK Račisdorf „B“ – 2.BA liga) – vylúčený za zmarenie gólovej šance, porušenie DP čl.
45/1. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl.45/2a + poplatok 5€ podľa
RS čl.13,


UDK_01: Klub INSTA (2.BA liga) – na základe U3 udeľuje klubu pokutu 20€ podľa DP čl. 49/5.
UDK_02: Na základe U3, DK vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutie 2.BA ligy hraného 23.09.2017 o 20:30
medzi 1.FC Pressburg „A“ – INSTA v pomere 5:0 v prospech družstva 1.FC Pressburg „A“.
UDK_03: DK udeľuje pokarhanie klubom FPV 23, FK Inter Bratislava, HSP Hemeroidi, FC Tifosi, Salámi za
neuhradenie splátky štartovného v predpísanom termíne.
UDK_04: DK berie na vedomie informáciu o neuhradení štartovného mužstvom ŠK Pinerola Bratislava „B“.
Situáciou sa bude zaoberať až po rokovaní VV SF BA.
- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.02/2017-2018 musia byť
uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE
(https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074) do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho
rozhodnutia, t.j. do 13.10.2017.
V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne
konanie.
- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 04.10.2017 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na
Trnavskej ceste.

Žiada:


- Delegované osoby aby dbali na riadnu špecifikáciu priestupkov. Hlavne ak sa jedná o HNŠ.-
DK dáva do povedomia vybrané odseky, článku 17 DP SFZ :
článok 17, odsek 5


Hráč, ktorému disciplinárny orgán pozastavil výkon športovej činnosti na určité obdobie, nesmie počas tejto doby
nastúpiť na žiadne súťažné stretnutie za družstvo klubu, ktorého je členom, v súťažiach riadených SFZ alebo jeho
členmi. Disciplinárny orgán môže zároveň určiť, že toto disciplinárne opatrenie sa vzťahuje aj na prípravné stretnutia
podľa závažnosti a druhu disciplinárneho previnenia.
článok 17, odsek 10
Ak hráč môže štartovať za viac družstiev jedného klubu, počas disciplinárneho opatrenia uloženého na počet súťažných
stretnutí nesmie štartovať za to družstvo v súťaži, za ktoré mu bolo disciplinárne opatrenie uložené, a to dovtedy, kým
ho v tejto súťaži nevykoná. V ostatných súťažiach, v ktorých je hráč oprávnený štartovať, môže nastúpiť