Úradná správa č. 29


30.07.2018 10:53 úradná správa

 Úradná správa SF-B č.29/2017-2018

zo dňa 18.05.2018

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- Dňa 22.mája 2018 o 18:00 sa bude konať konferencia SF-B, na ktorú zároveň pozývame všetkých svojich riadnych členov, resp. ich delegátov.

Program konferencie :

 1. Otvorenie a správa mandatára
 2. Schvaľovanie skrutátorov (sčítavanie hlasov) a overovateľov zápisnice
 3. Schvaľovanie programu konferencie SF-B
 4. Správa o činnosti prezidenta a VV SF-B od poslednej konferencie
 5. Správa o hospodárení za obdobie od poslednej konferencie
 6. Správa o činnosti disciplinárnej komisie SF-B
 7. Správa revíznej a odvolacej komisie SF-B
 8. Schvaľovanie rozpočtu na nový hospodársky rok a sumy Štartovného na ročník 2018/2019
 9. Schvaľovanie Rozpisu súťaží (RS) na ročník 2018/2019
 10. Voľba delegátov SF-B na konferenciu SF
 11. Diskusia a Rôzne – Pozvánka na Večer BA futsalistov
 12. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou SF-B
 13. Ukončenie

- Dňa 02.júna 2018 sa uskutoční tradičný „VEČER BRATISLAVSKÝCH FUTSALISTOV“ v priestoroch reštaurácie „MACHNÁČ“ (https://www.nasehospoda.sk/).

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby.

Upozorňuje:

- na neuhradené disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie:

ŠK Danubit Wild Boys 02 Bratislava B (U87: Matejov Pavol) - 5€ na základe Úradnej správy SF-B č.25/2017-2018 zo dňa 20.04.2018 (pôvodná splatnosť 04.05.2018),

FC Blue Dragons (U89: Krupa Lukáš) - 5€ na základe Úradnej správy SF-B č.26/2017-2018 zo dňa 27.04.2018 (pôvodná splatnosť 11.05.2018),

Dobraklima.sk (U93: Voltemar Patrik) - 5€ na základe Úradnej správy SF-B č.26/2017-2018 zo dňa 27.04.2018 (pôvodná splatnosť 11.05.2018),

White Boys (U94: Rusňák Tomáš) - 5€ na základe Úradnej správy SF-B č.26/2017-2018 zo dňa 27.04.2018 (pôvodná splatnosť 11.05.2018),

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

- deaktivovaní hráči budú opätovne aktivovaní po úhrade disciplinárneho poplatku resp. poplatku za prerokovanie.

- nesplnenie si povinnosti úhrady poplatkov udelených družstvu môže mať za následok:

dĺžne družstvo bude odstúpené na DK

dĺžne družstvo nebude pripustené do ďalšej časti súťaže

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 Najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 23.05.2018 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

- ostatné:

 

U103: Michniewicz Lukáš (FC Rusovce – 1.BA liga) – vylúčený za zmarenie gólovej šance držaním súpera. Porušenie DP čl. 45/1. DO pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/2a + poplatok 5€ podľa RS čl. 13

U104: Sivoň Štefan (ŠK Karpatská 1983 Juniori – 1.BA liga) – vylúčený za zmarenie gólovej šance podrazením súpera. Porušenie DP čl. 45/1. DO pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/2a + poplatok 5€ podľa RS čl. 13

U106: Kordoš Ondrej (PKE Mystery „B“ – 1.BA liga) – vylúčený za HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1c. DO pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac s prerušením do 04.10.2018 podľa DP čl. 48/2b a DP čl. 34/7 a pokuta 10€ + poplatok 5€ podľa RS čl.13

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.28/2017-2018 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 25.05.2018 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.