Úradná správa č. 05 2018/2019


20.10.2018 02:02 úradná správa

Úradná správa SF-B č.05/2018-2019

zo dňa 19.10.2018

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- Do 15.11.2018 je možné prihlásiť družstvo do Bratislavského pohára 2018/2019 (Záväzná prihláška bude zaslaná na vedúcich klubov). Výška štartovného 100,- EUR splatná do 15.11.2018.

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Upozorňuje:

- Kluby na blížiaci sa termín splátky štartovného 29.október 2018

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 24.10.2018 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 DK berie na vedomie žiadosť hráča Jozef Kandray (Salámi L40), o podmienečne upustenie od výkonu disciplinárneho opatrenia a rozhodla ako je uvedené v UDK_12.

 DK berie na vedomie žiadosť hráča Peter Augustín (Banana Boys – 3.BA liga) o podmienečne upustenie od výkonu disciplinárneho opatrenia a rozhodla ako je uvedené v UDK_13.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

- ostatné:

 

U133: Muráň Miroslav (Akademik 96) – DK na základe vlastných zistení začala disciplinárne konanie voči menovanému za porušenie RaPP čl. 19 ods. 7 v súbehu RS SF B 2018/2019 čl.4 bod 4.1 – minimálna registračná doba hráča v jednom klube sú 3 mesiace. DK prikazuje matrike SF B aby hráča presunula na súpisku mužstva Akademik 96 bezodkladne. Porušenie DP čl. 64/1a a DP čl. 53/1 – neoprávnený štart hráča v stretnutí Omnikor Wild Boys 02 „C“ a FCK Minimax Bratislava „B“. DO podľa DP čl. 64/3 a 53/2b pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov do 21.11.2018 + poplatok 5€ podľa RS čl.13

UDK_10: DK upozorňuje matriku SF B na dôslednejšiu kontrolu nedokonalostí IS SF B v súvislosti s implementáciou obmedzení pri prestupoch a registráciach. Žiada aby matrika SF B postupovala dôslednejšie podľa platných noriem RaPP, RS SF B a SP SF.

UDK_11: DK vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia pre porušenie DP čl. 53 neoprávnený štart hráča stretnutia 1. BA ligy hraného dňa 14.10.2018 o 18:20 medzi Omnikor Wild Boys 02 „C“ a FCK Minimax Bratislava „B“ v pomere 5:0 v prospech mužstva FCK Minimax Bratislava „B“.

UDK_12: DK rozhodla vo veci Jozef Kandray (Salámi L40), UDK_6 uvedenej v US č. 3 2018/2019 zo dňa 05.10.2018 nasledovne. Upúšťa od zvyšku disciplinárnej sankcie a uvoľňuje činnosť od 18.10.2018. Podľa DP čl. 38/1. + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

UDK_13: DK rozhodla vo veci Peter Augustín (Banana Boys – 3.BA liga) UDK_9 uvedenej v US č. 3 2018/2019 zo dňa 05.10.2018 nasledovne. Upúšťa od zvyšku disciplinárnej sankcie a uvoľňuje činnosť od 18.10.2018. Podľa DP čl. 38/1. + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

UDK_14: DK na základe vlastných zistení začína disciplinárne konanie voči hráčovi Gala Adam (Budweiser -1.BA liga) za dvojitú registráciu v systéme IS SF B. DK žiada menovaného aby sa dostavil na najbližšie zasadanie DK dňa 24.10.2018 o 17:30. DK ukladá menovanému ochranné opatrenie podľa DP čl. 43 – pozastavenie výkonu športu v súťažiach organizovaných SF B do vyriešenia prípadu.

UDK_15: DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 24.10.2018 o 17:45 Drahoša Pobieckeho za účelom podania vysvetlenia transferov a registrácie hráča Adama Galu do klubu Pinerola Bratislava 1994 (Extraliga).

UDK_16: DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 24.10.2018 o 18:15 matrikára SF a SF B Ivana Čuhára za účelom podania vysvetlenia transferov a registrácie hráča Adama Galu v ISSF a IS SF B.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.05/2018-2019 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 02.11.2018 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.