Úradná správa č. 06 2018/2019


07.11.2018 18:42 úradná správa

Úradná správa SF-B č.06/2018-2019

zo dňa 26.10.2018

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- Do 15.11.2018 je možné prihlásiť družstvo do Bratislavského pohára 2018/2019 (Záväzná prihláška bude zaslaná na vedúcich klubov). Výška štartovného 100,- EUR splatná do 15.11.2018.

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

Generálny sekretár - nariaďuje rozhodcom a delegovaným osobách obozretný postup pri udeľovaní kľúčov od šatní v halách. (Nominovaný rozhodcovia prevezmú kľúče od šatní od prevádzky haly na začiatku hracieho bloku a následne ich vrátia prevádzke haly po skončení hracieho bloku, prípadne odovzdajú ďalším nominovaným rozhodcom v hracom bloku.) Pri strate kľúča je povinnosťou rozhodcu identifikovať klub, ktorý kľúč neodovzdal, ak sa tak nestane náklady spojené s výmenou zámku budú zosobnené rozhodcom.

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Upozorňuje:

- Kluby na blížiaci sa termín splátky štartovného 29.október 2018

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA SF-B

Kontumuje:

- sa zaoberala podnetom klubu FC Chaos AK 47 „B“ k stretnutiu 5.kola 2.Bratislavskej ligy HSP Hemerhoidi - FC Chaos AK 47 „B“ a dospela k záveru, že zo strany klubu HSP Hemerhoidi došlo k porušeniu Súťažného poriadku SF čl.47 bod d) (neoprávnený štart hráča).

Na základe čl.76 odsek 1 bod f) Súťažného poriadku SF kontumuje stretnutie v prospech družstva AK 47 „B“ v pomere 5-0 a na základe čl.76 odsek 2 Súťažného poriadku SF postupuje prípad na DK.

Informuje:

- prijala požiadavku DK o stanovisko k dvojitej registrácii hráča Adam Gala v IS SF B a vyjadrí sa do 7 dní

Upozorňuje:

- na neuhradené disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie:

FC RTR Bepon "B" - 2.BA liga (U128: Križan Marián)- 25€ + 5€ na základe Úradnej správy SF-B č.04/2018-2019 zo dňa 12.10.2018 (splatnosť 19.10.2018).

FC RTR Bepon "B" - 2.BA liga (U129: Krupa Lukáš)- 10€ + 5€ na základe Úradnej správy SF-B č.04/2018-2019 zo dňa 12.10.2018 (splatnosť 19.10.2018).

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

- deaktivovaní hráči budú opätovne aktivovaní po úhrade disciplinárneho poplatku resp. poplatku za prerokovanie.

- nesplnenie si povinnosti úhrady poplatkov udelených družstvu môže mať za následok:

dĺžne družstvo bude odstúpené na DK

dĺžne družstvo nebude pripustené do ďalšej časti súťaže

 

MATRIKA SF-B

Informuje:

- pozastavuje matričné úkony do odvolania, zároveň žiada o oficiálne stanovisko VV SF-B, podľa ktorých právnych noriem má postupovať pri registráciách a prestupoch v 2.SFL Bratislava a ostatných ligách s výnimkou Ligy 40 Bratislava.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 24.10.2018 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 DK zaevidovala námietku mužstva FC Chaos AK 47 „B“.

 DK zaevidovala odvolanie mužstva Wild boys 02 Bratislava k UDK_11.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

- ostatné:

 

UDK_17: DK zaevidovala námietku k štartu hráča podanú mužstvom FC Chaos AK 47 k stretnutiu hranému dňa 20.10.2018 v ŠH FTVŠ o 14:50 medzi HSP Hemeroidi – FC Chaos AK 47 „B“. DK žiada stanovisko ŠTK SF B k neoprávnenému štartu hráča HSP Hemeroidi.

UDK_18: DK žiada dokompletizovanie odvolania mužstva Wild boys 02 Bratislava k UDK_11 podľa SP SF čl. 81 a 82. Následne sa bude odvolaním zaoberať na svojom zasadnutí. Klub bol informovaný mailom.

UDK_19: DK žiada stanovisko ŠTK SF B k dvojitej registrácii hráča Adam Gala v IS SF B. Podklady boli zaslané mailom.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.06/2018-2019 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 09.11.2018 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.