Úradná správa č. 07 2018/2019


07.11.2018 22:01 úradná správa

Úradná správa SF-B č.07/2018-2019

zo dňa 02.11.2018

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- oficiálne oznamuje Matrike SF-B, že pri matričných úkonoch sa treba riadiť RS SF-B.

- schválil výnimku, že hráč (platí pre vekovú kategóriu Juniori/U18-U20 – uvedené v US SF 18 – 2018/2018 zo dňa 02.11.2018) registrovaný v extraligovom klube za účelom hrania juniorskej ligy môže štartovať v 1.BA lige, 2.BA lige a 3.BA lige za podmienky, že extraligový klub dodá matrike SF-B súpisku juniorov pre aktuálny ročník a vyhlásenie, že daný hráč je v klube registrovaný výlučne len za účelom hrania juniorskej ligy.

- Do 15.11.2018 je možné prihlásiť družstvo do Bratislavského pohára 2018/2019 (Záväzná prihláška bude zaslaná na vedúcich klubov). Výška štartovného 100,- EUR splatná do 15.11.2018.

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

- akceptoval požiadavku o odklad platby 2.časti štartovného klubom PKE-M Bratislava (do 09.11.2018) a Botafogo (do 30.11.2018). Uvedené kluby strácajú nárok zúčastniť sa súťaže o cenu Fair play.

- kluby, ktoré neuhradili 2.časť štartovného do 29.10.2018 vrátane, strácajú nárok zúčastniť sa súťaže o cenu Fair play. Platbu realizovanú prevodom dňa 29.10.2018 pre účel súťaže o cenu Fair play je potrebné zdokladovať

- ku dňu 02.11.2018 eviduje kluby s neuhradenou 2.časťou štartovného a určuje ďalší termín splatnosti na 09.11.2018 (pripísané na účte SF-B). (ŠK Danubit Wild Boys 02 Bratislava „B“, Čekan Mekenroff 1897,

4 FUN Futsal Team, TJ Juhcelpub Kojoti, HSP Hemerhoidi, Loosers, AFK Staré Mesto, MFP, SC Hujeri, Tonic). V prípade nedodržania termínu 09.11.2018 budú kluby ďalej riešené na základe SP SF, DP SF a RS SF-B.

- Matričné úkony sa v systéme vykonávajú najneskôr v piatok do 16:00 hod. Požiadavky po tomto termíne budú spracované nasledujúci pondelok.

- Požiadavku na prestup hráča odporúčame zadať najneskôr 48 hod. pred súťažným stretnutím

(príklad: termín zápasu sobota 24.11.2018 20:00 hod, zadaná požiadavka klubu štvrtok 22.11.2018 18:00 hod, potvrdené hráčom štvrtok 22.11.2018 20:10 hod., potvrdené matrikou piatok 23.11.2018 16:00 hod., realizácia prestupu v systéme v sobotu 24.11.2018 00:01 hod.)

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA SF-B

Informuje:

- sa zaoberala podnetom klubu Omnikor Wild Boys 02 (C) k stretnutiu 4.kola 1.Bratislavskej ligy Omnikor Wild Boys 02 „C“ × FCK Minimax Bratislava „B“ a dospela k záveru, že zo strany klubu Omnikor Wild Boys 02 „C“ nedošlo k porušeniu DP SFZ cl.53 odsek 1 a Súťažného poriadku SF čl.47 bod d) (neoprávnený štart hráča).

Navrhuje DK SF-B zrušiť uznesenia UDK_11 (Omnikor Wild Boys 02 „C“) a U133 (Muráň Miroslav) uvedené v US č.5 zo dňa 19.10.2018 a žiada matriku SF-B aby hráča Muráň Miroslav presunula späť na súpisku družstva Akademik 96 "A"

- sa zaoberala požiadavkou DK o stanovisko k dvojitej registrácii hráča Adam Gala v IS SF-B a dospela k názoru, že k dvojitej registrácii v IS SF-B došlo aj z dôvodu nedostatočnej kontroly matriky SF-B pri schvaľovaní registrácie.

Vzhľadom k tomu navrhuje :

- DK uvoľniť činnosť hráčovi GÁLA Adam (SFB01770) v klube PKE-M Bratislava „A“

- matrike SF-B zrušiť registráciu GÁLA Adam (SFB02129) - Budweiser

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 07.11.2018 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

- ostatné:

 

U134: Ďurana Ondrej (AFC HORDEN – 1.BA liga) – porušenie DP čl. 49/1b v štádiu pokusu. DO pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl.49/2b s prihliadnutím na DP čl. 34/6 + 5€ poplatok podľa RS čl. 13.

U135: Zimány Michal (HSP Hemeroidi – 2.BA liga) – DK na základe stanoviska ŠTK SF B a VV SF B k UDK_17, neoprávnený štart hráča v stretnutí HSP Hemeroidi – FC Chaos AK 47 „B“ ukladá DO pozastavenie výkonu špostu na 1 mesiac do 28.11.2018 podľa DP čl.53/2b + 5€ poplatok podľa RS čl. 13

UDK_20: DK na základe nových zistení a stanoviska ŠTK SF B a VV SF B ruší svoje uznesenia číslo U133 a UDK_11 uvedené v US č.5 zo dňa 19.10.2018.

UDK_21: DK na základe stanoviska ŠTK SF B a VV SF B k UDK_14 uvoľňuje činnosť hráčovi Adam Gala (PKE-M Bratislava „A“ -2.SLF B).

UDK_22: Branislav Chlpík (HSP Hemeroidi – 2.BA liga) – DK na základe stanoviska ŠTK SF B a VV SF B k UDK_17, neoprávnený štart hráča v stretnutí HSP Hemeroidi – FC Chaos AK 47 „B“ ukladá DO pozastavenie výkonu funkcie kapitána na 1 mesiac do 28.11.2018 podľa DP čl.53/3b + 5€ poplatok podľa RS čl. 13

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.07/2018-2019 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 16.11.2018 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne