Úradná správa č. 08 2018/2019


03.12.2018 15:16 úradná správa

Úradná správa SF-B č.08/2018-2019

zo dňa 09.11.2018

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- Do 15.11.2018 je možné prihlásiť družstvo do Bratislavského pohára 2018/2019 (Záväzná prihláška bude zaslaná na vedúcich klubov). Výška štartovného 100,- EUR splatná do 15.11.2018.

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

Zapožičané vesty:

1.kolo 2.BA ligy – SFC Silver Ružinov v zápase HSP Hemerhoidi vs SFC Silver Ružinov

3.kolo 3.BA ligy – Banana Boys v zapase Banana Boys vs Green Team

4.kolo 2.SLF BA - Matadors v zápase Predators „A“ vs Matadors

4.kolo 2.BA ligy – HSP Hemerhoidi v zápase AK Vorvane vs HSP Hemerhoidi

- k 09.11.2018 eviduje kluby s neuhradenou 2.časťou štartovného (4 FUN Futsal Team, AFK Staré Mesto, SC Hujeri). V prípade, že 09.11.2018 nebudú peniaze pripísané na účte SF-B, budú kluby odstúpené na riešenie DK.

- Matričné úkony sa v systéme vykonávajú najneskôr v piatok do 16:00 hod. Požiadavky po tomto termíne budú spracované nasledujúci pondelok.

- Požiadavku na prestup hráča odporúčame zadať najneskôr 48 hod. pred súťažným stretnutím

(príklad: termín zápasu sobota 24.11.2018 20:00 hod, zadaná požiadavka klubu štvrtok 22.11.2018 18:00 hod, potvrdené hráčom štvrtok 22.11.2018 20:10 hod., potvrdené matrikou piatok 23.11.2018 16:00 hod., realizácia prestupu v systéme v sobotu 24.11.2018 00:01 hod.)

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Kontumuje:

- na základe podnetu delegovanej osoby uvedeného v zápise o stretnutí kontumuje z dôvodu porušenia Súťažného poriadku SF čl.47 bod d) (neoprávnený štart hráča Adam Bastl) stretnutie 5.kola 2.SLF BA medzi Matadors - FCK Minimax Bratislava „A“ v prospech družstva FCK Minimax Bratislava „A“ v pomere 5-0.

Na základe čl.76 odsek 2 Súťažného poriadku SF postupuje prípad na DK.

Informuje:

- prijal námietku klubu HSP Hemerhoidi ku kontumácii stretnutia HSP Hemerhoidi – FC Chaos AK 47 „B“ uvedenej v Úradnej správe SF-B č.06/2018-2019 zo dňa 26.10.2018 a bude sa ňou zaoberať po splnení náležitosti vyplývajúcich z RS SF-B cl.13 - SADZOBNÍK POPLATKOV PRE SÚŤAŽE ORGANIZOVANÉ SF-B SLOVENSKÝ FUTSAL – BRATISLAVA (SF-B),

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 14.11.2018 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

- ostatné:

 

UDK_24: Pavol Grajcár (Matadors– 2 SLF liga ) za neoprávnený štart hráča, porušenie DP čl. 53/1. DO podľa DP čl. 53/3 pozastavenie výkonu funkcie kapitána na 1 mesiac podľa DP čl. 48/2b a DP čl. 34/7 a poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U136: Adam Bastl (Matadors - 2 SLF liga ) za neoprávnený štart hráča, porušenie DP čl. 53/1. DO podľa DP čl. 53/2b pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac do 5.12.2018 podľa DP čl. 48/2b a DP čl. 34/7 a poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.08/2018-2019 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 23.11.2018 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.