Úradná správa č.3


22.07.2018 16:08 úradná správa

Úradná správa SF-B č.03/2017-2018
zo dňa 04.10.2017


VÝKONNÝ VÝBOR SF-B
Informuje:
- Matričné úkony sa v systéme vykonávajú najneskôr v piatok do 16:00 hod. Požiadavky po tomto termíne budú
spracované nasledujúci pondelok.
- Požiadavku na prestup hráča odporúčame zadať najneskôr 48 hod. pred súťažným stretnutím
(príklad: termín zápasu piatok 22.09.2017 20:00 hod, zadaná požiadavka klubu štvrtok 21.09.2017 18:00 hod,
potvrdené hráčom štvrtok 21.09.2017 20:10 hod., potvrdené matrikou piatok 22.09.2017 08:00 hod., realizácia
prestupu v systéme v sobotu 23.09.2017 00:01 hod.)
Kontumuje:
Oznamuje:
- na základe Rozpisu súťaže je každý hráč povinný nosiť so sebou na súťažné stretnutia hodnoverný preukaz totožnosti
s fotografiou (OP, pas a pod.), alebo vodičský preukaz. Iné doklady sú neprípustné (preukaz poistenca a pod.). V
prípade konfrontácie je povinný sa takýmto dokladom preukázať, ak sa preukázať nevie resp. odmietne, nesmie
pokračovať v súťažnom stretnutí.
- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie dresy a bude nútené využiť záložné rozlišovacie dresy SF-B, je povinné
uhradiť poplatok vo výške 10€,
- transparentný účet SLSP do 31.12.2017 http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5050732405 .
- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074
Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby.
Žiada:
- vedúcich družstiev, aby v systéme sledovali vyžrebované hracie časy,
- vedúcich družstiev, aby predzápasové súpisky nahrávali do ISF-BA v dostatočnom predstihu pred stretnutím.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B
Informuje:
 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka
komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 Berie na vedomie žiadosť hráča Juraj Hanzel (ŠK Slovan Bratislava C – 1. BA liga), o podmienečné upustenie
od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla ako je uvedené v UDK_05
 Zaevidovala námietku tímu ŠK Karpatská 1989 Juniori ( 1. BA liga ) a rozhodla ako je uvedené v UDK_06.
 Zaevidovala námietku tímu Colosseum Pizza (L40) k U5 uvedenom v US02 zo dňa 27.9.2017 a rozhodla
ako je uvedené v UDK_07.
Kontumuje:
Pozastavuje športovú činnosť:
- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:
- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1,
čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
- ostatné:
U7: Ivantyšyn Richard (Predators „A“ – 2. SNL) vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitost, porušenie DP
čl. 45/1. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl.45/2a + poplatok 5€
podľa RS čl.13,
U8: Senko Ivan (Juve – Budweiser (40) – L40) vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti v pokutovom
území nepovolenou hrou rukou, porušenie DP čl. 46/1a. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné
stretnutie podľa DP čl. 46/1c + poplatok 5€ podľa RS čl.13,
U9: Bukovič Michal (Akademik 96°A – 1.BA liga) zmarenie vyloženej gólovej príležitosti, porušenie DP čl. 46/1a.
DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 46/1c + poplatok 5€ podľa RS
čl.13,
U13: Kačenák Róbert st. ( ŠK Karpatská Junior – 1. BA liga) vylúčený za telesné napadnutie súpera, porušenie
DP čl. 49/1b. DO – pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace do 05.12.2017 a pokuta 25€ podľa podľa DP čl. 49/2b
+ poplatok 5€ podľa RS čl.13,
U14 Penzeš Ondrej ( ŠK Karpatská Junior – 1. BA liga) vylúčený za pokus o kopnutie lopty do rozhodcu, porušenie
DP čl. 48/1b. DO- pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia a pokuta 10€ podľa DP 48/2a + poplatok 5€
podľa RS čl.13,
UDK_05: DK rozhodla vo veci Juraj Hanzel (ŠK Slovan Bratislava C – 1. BA liga) U170 uvedenej v US30
2016/2017 zo dňa 4.5.2017, že upúšťa z disciplinárnej sankcie 2 týždne a činnosť uvoľňuje od 18.10.2017
podľa DP čl. 41/1. DK ukladá menovanému skúšobnú dobu do 30.6.2018 podľa DP čl. 41/2.
UDK_06: DK sa zaoberala námietkou mužstva ŠK Karpatská 1989 Juniori (1. BA liga) k stretnutiu hraného
1.10.2017 o 18:30 v ŠH FTVŠ medzi FCK Minimax Bratislava „B“ - ŠK Karpatská 1989 Juniori. Na základe
videozáznamu zo stretnutia, vyjadrenia delegovaných osôb a na základe vlastných zistení, námietku zamieta
v plnom rozsahu.
UDK_07: DK sa zaoberala námietkou mužstva Colosseum Pizza (L40) k U5 uvedenom v US02 2017/2018 zo
dňa 27.9.2017. DK mení rozhodnutie U5 Ochranné opatrenie podľa DP č. 43/1 a pokračuje v šetrení veci.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.03/2017-2018 musia byť
uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE
(https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074) do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho
rozhodnutia, t.j. do 20.10.2017.
V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne
konanie.
- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 11.10.2017 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na
Trnavskej ceste.
Žiada:
 Delegované osoby aby dbali na riadnu špecifikáciu priestupkov. Hlavne ak sa jedná o HNŠ a telesné
napadnutie.
 Písomné stanovisko delegovaných osôb a to R: Karol Prochácka, R: Igor Faktor a D: Vladimír Kravárik zo
zápasu ŠK Karpatská – Colosseum Pizza (L40) hrané dňa 24.09.2017 k incidentu uvedeného U5. Podrobné
písomné stanovisko zaslať na emailovú adresu DK (dksfba@gmail.com) do 09.10.217.
 Písomné stanovisko hráča Roman Terkovič (Colosseum Pizza - L40) k incidentu v horeuvedenom zápase do
09.10.2017.
DK dáva do povedomia vybrané odseky, článku 17 DP SFZ :
článok 17, odsek 5
Hráč, ktorému disciplinárny orgán pozastavil výkon športovej činnosti na určité obdobie, nesmie počas tejto doby
nastúpiť na žiadne súťažné stretnutie za družstvo klubu, ktorého je členom, v súťažiach riadených SFZ alebo jeho
členmi. Disciplinárny orgán môže zároveň určiť, že toto disciplinárne opatrenie sa vzťahuje aj na prípravné stretnutia
podľa závažnosti a druhu disciplinárneho previnenia.
článok 17, odsek 10
Ak hráč môže štartovať za viac družstiev jedného klubu, počas disciplinárneho opatrenia uloženého na počet súťažných
stretnutí nesmie štartovať za to družstvo v súťaži, za ktoré mu bolo disciplinárne opatrenie uložené, a to dovtedy, kým
ho v tejto súťaži nevykoná. V ostatných súťažiach, v ktorých je hráč oprávnený štartovať, môže nastúpiť.