Úradná správa č. 17 2018/2019


01.02.2019 19:10 úradná správa

 Úradná správa SF-B č.17/2018-2019

zo dňa 01.02.2019

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- dňa 25.01.2019 boli vylosované dvojice Bratislavského pohára 2018/2019

1) Arsenal EC vs PKE-M Bratislava

2) Čekan Mekenroff 1897 vs FC Chaos AK 47

3) Praetors Bratislava vs ŠK Slovan Bratislava

4) Semic Bratislava vs FK Šport Bratislava

 

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

Zapožičané vesty:

3.kolo 3.BA ligy – Banana Boys v zápase Banana Boys vs Green Team

- Matričné úkony sa v systéme vykonávajú najneskôr v piatok do 16:00 hod. Požiadavky po tomto termíne budú spracované nasledujúci pondelok.

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Upozorňuje:

- ku dňu 01.02.2019 eviduje kluby s neuhradenou 3.časťou štartovného a určuje ďalší termín splatnosti na 08.02.2019 (pripísané na účte SF-B). (White Boys),

V prípade nedodržania termínu 08.02.2019 budú kluby ďalej riešené na základe SP SF, DP SF a RS SF-B.

- za vyplnenie zápasovej súpisky je plne zodpovedný vedúci družstva resp. osoba určená za družstvo vypĺňať súpisku, nie delegát.

Odporúčame v záujme družstiev po finálnom uložení súpisky, ešte pred zahájením stretnutia v systéme skontrolovať údaje na webe https://www.futsalbratislava.sk/, ktorý bude sprístupnený na notebooku SF-B u delegáta.

Delegát je zodpovedný a oprávnený evidovať len situácie, ktoré sa udejú počas zápasu (gól, asistencia karty ...)

 

Kontumuje:

- na základe čl.76 bod f) (neoprávnený štart hráča) Súťažného poriadku SF 2017 vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 13.kola L40 hraného dňa 27.01.2019 o 18:10 medzi Relax 40 – Juve - Budweiser v prospech družstva Relax 40 v pomere 5-0.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 06.02.2019 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 DK zaevidovala podnet VV SF-B za neoprávnený štart hráča Sven Szokolay (Admiral OLD 40 - liga 40) a rozhodla ako je uvedené v UDK_ 31.

 DK zaevidovala podnet VV SF-B za neoprávnený štart hráča Branislav Thron (Juve - Budweiser - liga 40) a rozhodla ako je uvedené v UDK_ 32.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U169: Ivan Lindovský (Racing Club ,,A" - 1. BA liga ) +5€ poplatok podľa RS čl. 13.

- ostatné:

 

U168: Marek Kováčik (4 FUN Futsal Team - 2. SFL liga) vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP. Porušene DP čl. 48/1a. DO podľa čl. 48/2a pozastavuje výkonu športu na 2 súťažné stretnutie + poplatok 5 € poplatok podľa RS čl.13.

U170: Branislav Thron (Juve - Budweiser - liga 40) DK ukladá menovanému ochranné opatrenie podľa DP čl. 43 spočívajúce v zákaze výkonu športu, zákaze vstupu do priestorov šatní, technickej zóny a zamedzuje styku s delegovanými osobami. Žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k incidentom v stretnutí L40 Relax – Juve Budweiser hraného dňa 27.1.2019 o 18:10 v HANT aréne do 5.2.2019.

U171: Sven Szokolay (Admiral OLD 40 - liga 40) - neoprávnený štart hráča , porušenie DO čl. 53/1, DO podľa DP čl. 53/2b pozastavenie výkonu špostu na 1 mesiac do 27.02.2019 + poplatok 5 € podľa RS čl. 13.

UDK_31: Ivan Kánovský (Juve - Budweiser - liga 40) - neoprávnený štart hráča , porušenie DO čl. 53/1, DO podľa DP čl. 53/3 pozastavenie výkonu funkcie kapitána na 1 mesiac do 27.02.2019 + poplatok 5 € podľa RS čl. 13.

UDK_32: DK žiada delegované osoby R1 Kočický Igor, R2 Drozdík Jaroslav o podrobné písomné stanovisko k incidentu v stretnutí L40 Relax – Juve Budweiser hraného dňa 27.1.2019 o 18:10 v HANT aréne do 5.2.2019.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.17/2018-2019 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 15.02.2019 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.