Úradná správa č. 19 2018/2019


09.03.2019 17:50 úradná správa

Úradná správa SF-B č.19/2018-2019

zo dňa 15.02.2019

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

Stanovisko Výkonného výboru SF-B k výkladu Článku 53 DP – Neoprávnený štart.

VV SF-B nesúhlasí s udeľovaním trestov podľa Článku 53/2 hráčovi, ktorý sa nachádza na sezónnej súpiske družstva, nastúpi do zápasu a nie je na zápasovej súpiske z dôvodu zlého vyplnenia zápasovej súpisky.

VV SF-B má za to, že nie je naplnený skutok, podľa ktorého sa mal takýto hráč vedome dopustiť disciplinárneho previnenia. Keďže zápasovú súpisku môže Vedúci mužstva, alebo kapitán mužstva upravovať ešte aj tesne pred zápasom, hráč už nemá ako vedieť či sa nachádza, alebo nenachádza na zápasovej súpiske. Z tohto dôvodu sa nemôže jednať o „vedomé dopustenie disciplinárneho previnenia“.

VV SF-B apeluje na DK SF-B aby v týchto prípadoch prihliadla na túto skutočnosť a od vydania tohto Stanoviska VV SF-B zmenila svoj pohľad na udeľovanie trestov týmto hráčom. VV SF-B chápe že zmena trestov za rovnaké previnenie počas jedného súťažného ročníka môže vyvolať negatívne reakcie, ale vzhľadom na vysokú mieru odozvy od klubov na tieto tresty máme za to, že okamžitá zmena týchto trestov bude mať v konečnom dôsledku pozitívny charakter.

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

Zapožičané vesty:

- Matričné úkony sa v systéme vykonávajú najneskôr v piatok do 16:00 hod. Požiadavky po tomto termíne budú spracované nasledujúci pondelok.

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Upozorňuje:

- za vyplnenie zápasovej súpisky je plne zodpovedný vedúci družstva resp. osoba určená za družstvo vypĺňať súpisku, nie delegát.

Odporúčame v záujme družstiev po finálnom uložení súpisky, ešte pred zahájením stretnutia v systéme skontrolovať údaje na webe https://www.futsalbratislava.sk/, ktorý bude sprístupnený na notebooku SF-B u delegáta.

Delegát je zodpovedný a oprávnený evidovať len situácie, ktoré sa udejú počas zápasu (gól, asistencia karty ...)

Kontumuje:

- na základe čl.76 bod f) (neoprávnený štart hráča) Súťažného poriadku SF 2017 vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 18.kola 1.BA ligy hraného dňa 09.02.2019 o 15:00 medzi TJ Juhcelpub Kojoti - FPV 23 v prospech družstva FPV 23 v pomere 5-0.

Na základe čl.76 odsek 2 Súťažného poriadku SF postupuje prípad na DK.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 20.02.2019 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 DK zaevidovala podnet ŠTK za neoprávnený štart hráča v stretnutí TJ Juhcelpub Kojoti – FPV 23 (1. BA liga) a rozhodla ako je uvedené v UDK_35

 DK zaevidovala žiadosť o zmenu DO hráča Svena Szokolaya a rozhodla ako je uvedené v UDK_34

 DK zaevidovala odvolanie ADMIRAL OLD k U171 – odvolanie nebolo prijaté na rokovanie nakoľko nespĺňa náležitosti podľa DP čl.83 a uplynula lehota 7 dní podľa DP čl. 84/2, informácia bola zaslaná mailom.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

 

U177: Miroslav Chovan (FSC Minimax Bratislava „C“ - 2. BA liga ) 5ŽK +5€ poplatok podľa RS čl. 13.

U181: Peter Jankovič (Semic Bratislava „A“ – 2. SFL) 5ŽK +5€ poplatok podľa RS čl. 13.

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

- ostatné:

 

U176: Marek Maláč (Katenáčo Dúbravka - 2. SFL liga) vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP. Porušene DP čl. 48/1a. DO podľa čl. 48/2a pozastavuje výkonu športu na 2 súťažné stretnutie + poplatok 5 € poplatok podľa RS čl.13.

U180: Podhájecký Jozef (Akademik 96 „B“ – 3. BA liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti hrou rukou. Porušenie DP čl. 46/1a, DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13

U182: Róbert Kotes (Tonic 40 – L40) vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP. Porušene DP čl. 48/1a. DO podľa čl. 48/2a pozastavuje výkonu športu na 2 súťažné stretnutie + poplatok 5 € poplatok podľa RS čl.13.

U178: Adrian Lopez Gimenez (PKE – M – Bratislava „C“ – 3. BA liga) vylúčený za HNS voči súperovi na HP. Porušene DP čl. 47/1b. DO podľa čl. 47/2b pozastavuje výkonu športu na 2 týždne do 27.2.2019 + poplatok 5 € poplatok podľa RS čl.13.

U179: Šimon Šepitka (Racing Club „B“– 3. BA liga) vylúčený za násilné kopnutie súpera na HP v prerušenej hre. Porušene DP čl. 49/1b. DO podľa čl. 49/2b pozastavuje výkonu športu na 6 týždnov do 27.3.2019 a pokuta 20€ + poplatok 5 € poplatok podľa RS čl.13.

U171: Sven Szokolay (Admiral OLD 40 – L40) - neoprávnený štart hráča , porušenie DO čl. 53/1, DO podľa DP čl. 53/2b pozastavenie výkonu špostu na 1 mesiac do 27.02.2019 + poplatok 5 € podľa RS čl. 13.

UDK_34: DK upúšťa od výkonu zvyšku DO (2 týždne) uvedenom v US č.17 U171 Sven Szokolay podľa DP čl. 41 – uvoľňuje činnosť od 13.2.2019 a určuje skúšobnú dobu do 31.5.2019 podľa DP čl. 41/2 + poplatok 5 € podľa RS čl. 13.

UDK_35: Ivan Patrik (TJ Juhcelpub Kojoti – 1.BA liga) za neoprávnený štart hráča , porušenie DO čl. 53/1, DO podľa DP čl. 53/3 pozastavenie funkcie kapitána na 1 mesiac do 13.3.2019 + poplatok 5 € podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.19/2018-2019 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 01.03.2019 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.