Úradná správa č. 23 2018/2019


09.04.2019 05:26 úradná správa

 Úradná správa SF-B č.23/2018-2019

zo dňa 22.03.2019

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- vedúcim klubov bola mailom zaslaná záväzná prihláška do súťažného ročníka 2019/2020. Termín odovzdania podpísanej prihlášky je 18.04.2019. K danému dátumu musí mať klub vysporiadané finančné záväzky na štartovnom v aktuálnej sezóne, v opačnom prípade nebude prihláška akceptovaná.

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Upozorňuje:

Klub White Boys (2. BA liga), že neevidueme úhradu 4. splátky štartovného splatnej dňa 18.marca 2019. Platbu je potrebné uhradiť do 25.marca 2019 (zdokladovať).

V prípade nedodržania termínu 25.marca 2019, bude klub ďalej riešený na základe SP SF, DP SF a RS SF-B.

- za vyplnenie zápasovej súpisky je plne zodpovedný vedúci družstva resp. osoba určená za družstvo vypĺňať súpisku, nie delegát.

Odporúčame v záujme družstiev po finálnom uložení súpisky, ešte pred zahájením stretnutia v systéme skontrolovať údaje na webe https://www.futsalbratislava.sk/, ktorý bude sprístupnený na notebooku SF-B u delegáta.

Delegát je zodpovedný a oprávnený evidovať len situácie, ktoré sa udejú počas zápasu (gól, asistencia karty ...)

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 27.03.2019 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 DK zaevidoval žiadosť o zmenu trestu hráča Richard Kačeňák (ŠK Karpatská 1983 Juniori) U185 a rozhodla ako je uvedene v UDK_39.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

 

U195: Tomáš Martanovič (FSC Minimax „C“ – 2. BA liga) 5ŽK +5€ poplatok podľa RS čl. 13.

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U194: Mário Topor (FC RTR Bepon „B“ – 2.BA liga )+5€ poplatok podľa RS čl. 13.

- ostatné:

 

U196: Ivan Patrik (TJ Juhcelpub Kojoti – 1. BA liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti hrou rukou. Porušenie DP čl. 46/1a, DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

UDK_39: DK žiadosť zamieta nakoľko prišlo k porušeniu DP čl. 48/1a.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.23/2018-2019 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 05.04.2019 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.