Úradná správa č.4


23.07.2018 05:09 úradná správa

Úradná správa SF-B č.04/2017-2018
zo dňa 11.10.2017


VÝKONNÝ VÝBOR SF-B
Informuje:
- Do 20.10.2017 je možné prihlásiť družstvo do Bratislavského pohára 2017/2018 (Záväzná prihláška
zaslaná na vedúcich klubov). Výška štartovného 100,- EUR splatná do 24.10.2017.
- Matričné úkony sa v systéme vykonávajú najneskôr v piatok do 16:00 hod. Požiadavky po tomto termíne budú
spracované nasledujúci pondelok.
- Požiadavku na prestup hráča odporúčame zadať najneskôr 48 hod. pred súťažným stretnutím
(príklad: termín zápasu piatok 22.09.2017 20:00 hod, zadaná požiadavka klubu štvrtok 21.09.2017 18:00 hod,
potvrdené hráčom štvrtok 21.09.2017 20:10 hod., potvrdené matrikou piatok 22.09.2017 08:00 hod., realizácia
prestupu v systéme v sobotu 23.09.2017 00:01 hod.)
Kontumuje:
Oznamuje:
- na základe Rozpisu súťaže je každý hráč povinný nosiť so sebou na súťažné stretnutia hodnoverný preukaz totožnosti
s fotografiou (OP, pas a pod.), alebo vodičský preukaz. Iné doklady sú neprípustné (preukaz poistenca a pod.). V
prípade konfrontácie je povinný sa takýmto dokladom preukázať, ak sa preukázať nevie resp. odmietne, nesmie
pokračovať v súťažnom stretnutí.
- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie dresy a bude nútené využiť záložné rozlišovacie dresy SF-B, je povinné
uhradiť poplatok vo výške 10€,
- transparentný účet SLSP do 31.12.2017 http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5050732405 .
- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074
Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby.
Žiada:
- vedúcich družstiev, aby po odohratom zápase dôkladne skontrolovali evidenciu štatistík (strelené góly,
asistencie, ŽK, ČK). Po uzavretí zápisu v elektronickom systéme už nebude možná oprava ani na základe
mailovej požiadavky.
- vedúcich družstiev, aby v systéme sledovali vyžrebované hracie časy,
- vedúcich družstiev, aby predzápasové súpisky nahrávali do ISF-BA v dostatočnom predstihu pred stretnutím

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B
Informuje:
 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka
komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 18.10.2017 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť
na Trnavskej ceste.
Kontumuje:
UDK_10: DK vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia ŠK Račišdorf „A“ – Semic Bratislava „A“ (2. SFL BA)
vylosovaného na 08.10.2017 o 11:20, 5:0 v prospech mužstva Semic Bratislava „A“ podľa DP čl. 59. Mužstvu ŠK
Račišdorf „A“ ukladá pokutu 60€ podľa RS čl.13.
Pozastavuje športovú činnosť:
- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:
- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1,
čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:
U15: Bognar Marek (FC Rusovce – 1.BA liga)+5€ poplatok podľa RS čl. 13
U18: Duranka Daniel (FSC Velmáci „A“ – 1.BA liga) +5€ poplatok podľa RS čl. 13
U19: Gabura Štefan (TV COM Hurricanes – 1.BA liga) +5€ poplatok podľa RS čl. 13
- ostatné:
U17: Páleník Ján (FK Inter Bratislava– 2.BA liga) vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitost, porušenie DP
čl. 45/1. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl.45/2a + poplatok 5€
podľa RS čl.13,
UDK_08: Na základe šetrenia, vyjadrenia hráča Romana Terkoviča (Colosseum pizza – L40) a delegovaných osôb
DK mení uznesenie U5 nasledovne: Zmena porušenia DP čl. 49/1b na porušenie DP čl. 49/1a, zmena DO
pozastavenie výkonu športu na 2 mesiacov podľa DP čl. 49/2b a pokuta 20€ na DO pozastavenie výkonu
športovej činnosti na 4 súťažné stretnutie (2 stretnutia už vykonané) bez pokuty. Prerokovací poplatok
podľa RS čl.13 - 5€ ostáva v platnosti – úhrada do 13.10.2017
UDK_09: Na základe šetrenia uznáva námietku mužstva Colosseum pizza (L40) za opodstatnenú.
- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.04/2017-2018 ak nie je uvedené
inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE
(https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074) do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho
rozhodnutia, t.j. do 26.10.2017.
V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne
konanie.
Upozorňuje:
- neuhradené disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie:
U2: Pristáč Branislav -25€ +5€ na základe Úradnej správy SF-B č.02/2017-2018 zo dňa 27.09.2017,
U3: Muráň Miroslav -40€ +5€ na základe Úradnej správy SF-B č.02/2017-2018 zo dňa 27.09.2017,
U4: Bogdáň Erik - 5€ na základe Úradnej správy SF-B č.02/2017-2018 zo dňa 27.09.2017,
UDK_08: Terkovič Roman - 5€ na základe Úradnej správy SF-B č.04/2017-2018 zo dňa 11.10.2017.
- úhrady vykonať do 13.10.2017, v opačnom prípade budú hráči deaktivovaný a postúpený na ďalšie
disciplinárne konanie.

Žiada:
 Delegované osoby aby dbali na riadnu špecifikáciu priestupkov. Hlavne ak sa jedná o HNŠ a telesné
napadnutie.
DK dáva do povedomia vybrané odseky, článku 17 DP SFZ :
článok 17, odsek 5
Hráč, ktorému disciplinárny orgán pozastavil výkon športovej činnosti na určité obdobie, nesmie počas tejto doby
nastúpiť na žiadne súťažné stretnutie za družstvo klubu, ktorého je členom, v súťažiach riadených SFZ alebo jeho
členmi. Disciplinárny orgán môže zároveň určiť, že toto disciplinárne opatrenie sa vzťahuje aj na prípravné stretnutia
podľa závažnosti a druhu disciplinárneho previnenia.
článok 17, odsek 10
Ak hráč môže štartovať za viac družstiev jedného klubu, počas disciplinárneho opatrenia uloženého na počet súťažných
stretnutí nesmie štartovať za to družstvo v súťaži, za ktoré mu bolo disciplinárne opatrenie uložené, a to dovtedy, kým
ho v tejto súťaži nevykoná. V ostatných súťažiach, v ktorých je hráč oprávnený štartovať, môže nastúpiť.