Úradná správa č. 27 2018/2019


07.05.2019 19:30 úradná správa

 

Úradná správa SF-B č.27/2018-2019

zo dňa 25.04.2019

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- kluby, ktoré ešte neposlali prihlášku na sezónu 2019/2020 majú možnosť poslať do 26.04.2019.

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Upozorňuje:

Kluby White Boys (2. BA liga), Biskupice (L40), Eqipo united (3. BA liga), že neevidueme úhradu 5. splátky štartovného splatnej dňa 15.apríla 2019. Platbu je potrebné uhradiť do 29.apríla 2019 (zdokladovať).

V prípade nedodržania termínu 29.apríl 2019, bude klub ďalej riešený na základe SP SF, DP SF a RS SF-B.

- za vyplnenie zápasovej súpisky je plne zodpovedný vedúci družstva resp. osoba určená za družstvo vypĺňať súpisku, nie delegát.

Odporúčame v záujme družstiev po finálnom uložení súpisky, ešte pred zahájením stretnutia v systéme skontrolovať údaje na webe https://www.futsalbratislava.sk/, ktorý bude sprístupnený na notebooku SF-B u delegáta.

Delegát je zodpovedný a oprávnený evidovať len situácie, ktoré sa udejú počas zápasu (gól, asistencia karty ...)

Kontumuje:

- na základe čl.76 bod b) (nenastúpenie na stretnutie) Súťažného poriadku SF 2017 vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 5. kola nadstavby 1.BA ligy určeného na 07.04.2019 o 09:00 medzi ŠK Slovan Bratislava „C“ – AC Bells v pomere 5:0 v prospech družstva ŠK Slovan Bratislava „C“.

Družstvo AC Bells je povinné uhradiť poplatok 60€ podľa RS čl. 13

- na základe čl.76 bod b) (nenastúpenie na stretnutie) Súťažného poriadku SF 2017 vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 6. kola nadstavby 2.BA ligy určeného na 13.04.2019 o 14:00 medzi Ovečky – FK 03 Hostinského v pomere 5:0 v prospech družstva FK 03 Hostinského.

Družstvo Ovečky je povinné uhradiť poplatok 60€ podľa RS čl. 13

- na základe čl.76 bod f) (neoprávnený štart hráča) Súťažného poriadku SF 2017 vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 3.kola nadstavby 2. Slovenskej ligy – Bratislava hraného dňa 24.03.2019 o 18:45 medzi ŠK Danubit Wild Boys 02 Bratislava „B“ - 4FSC FTVŠ UK „B“ v prospech družstva ŠK Danubit Wild Boys 02 Bratislava „B“ v pomere 8-2.

Na základe čl.76 odsek 2 Súťažného poriadku SF postupuje prípad na DK.

Informuje:

- VV SF-B sa zaoberal podnetom klubu Relax na prešetrenie neoprávneného štartu hráča klubu Semic Bratislava „A“ (Tomáš Takáč) v zápase 5.kola nadstavby 2.SL Bratislava so záverom, že k neoprávnenú štartu hráča nedošlo. Hráč bol uvedený na zápasovej súpiske, hral pod svojim menom (registračným preukazom č. SFB02048). Nakoľko mal ale v zápasovej súpiske uvedené nesprávne číslo dresu odstupuje prípad na DK.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 01.05.2019 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 DK informuje že disciplinárne poplatky musia byť uhranené najneskôr do 14 dní od zasadnutia na transparentný účet vo FIO BANKE. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

 DK zaevidovala podnet ŠTK SF B pre neoprávnený štart hráča v stretnutí ŠK Danubit Wild Boys 02 Bratislava „B“ - 4FSC FTVŠ UK „B“, 2. Slovenskej ligy – Bratislava 3.kola nadstavby hraného dňa 24.03.2019 o 18:45 a rozhodla ako je uvedené v UDK_45 a 46.

 DK zaevidovala podnet ŠTK SF B pre nesplnenie si povinností kapitána mužstva Semic Bratislava „A“ v stretnutí Semic Bratislava „A“ – Relax, 2. Slovenskej ligy – Bratislava 5.kola nadstavby hraného dňa 13.04.2019 o 11:30 a rozhodla ako je uvedené v UDK_44.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na 1 súťažné stretnutie:

 

U212: Andrej Horný (White Boys – 2. BA liga) 5ŽK +5€ poplatok podľa RS čl. 13.

U216: Juraj Balogh (Belehradskí Lišiaci – 2. BA liga) 5ŽK +5€ poplatok podľa RS čl. 13.

U217: Tomáš Tirpák (FPV 23 – 1. BA liga) 5ŽK +5€ poplatok podľa RS čl. 13.

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U214: Andrej Štiblich (Relax – 2.SFL) + 5€ poplatok podľa RS čl. 13.

U215: Peter Jalakša (Botafogo/Pinerola OLD – L40 ) + 5€ poplatok podľa RS čl. 13.

- ostatné:

 

U211: Ivan Palo (White Boys – 2. BA liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti hrou rukou. Porušenie DP čl. 46/1c, DO podľa DP čl. 46/2 pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U213: Tomáš Rusňák (White Boys – 2. BA liga) HNS voči delegovanej osobe na HP. Porušene DP čl. 48/1b. DO podľa čl. 48/2b pozastavuje výkonu športu na 3 týždne od 24.4.2019 do 15.5.2019 a pokuta 10€ + poplatok 5 € podľa RS čl.13.

UDK_43: Ján Kažimír (FOFO Admiral Old - liga 40) DK ruší ochranné opatrenie uvedené v US č.25 zo dňa 3.4.2019. Porušenie DP čl. 65/1 poškodenie dobrého mena futsalu. DK ukladá menovanému pokutu 30€ + poplatok 5€ podľa RS čl.13. Odôvodnenie bolo zaslané mailom.

UDK_44: Marek Habaj (Semic Bratislava „A“ – 2.SFL) Kapitán mužstva. Porušenie DP čl. 64/1a. DK vyzýva menovaného na zvýšenú obozretnosť pri kontrole predzápasovej súpisky mužstva (čísla hráčov). DO – upozornenie podľa DP čl. 10 a DP čl.38. V prípade opakovania DK bude postupovať podľa DP čl. 64/3 + poplatok 5 € podľa RS čl.13.

UDK_45: Zsolt Pakusza (4FSC FTVŠ UK „B“ – 2.SFL) Vedúci mužstva. Porušenie DP čl. 53. DO – pozastavenie výkonu funkcie vedúceho mužstva na 1 mesiac od 24.4.2019 podľa DP čl. 53/3b. + poplatok 5 € podľa RS čl.13.

UDK_46: Andrej Valentín (4FSC FTVŠ UK „B“ – 2.SFL) Kapitán mužstva. Porušenie DP čl. 53. DO – pozastavenie výkonu funkcie kapitána mužstva na 1 mesiac od 24.4.2019 podľa DP čl. 53/3b. + poplatok 5 € podľa RS čl.13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.27/2018-2019 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 09.05.2019 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.