Úradná správa č. 30 2018/2019


04.07.2019 16:28 úradná správa

Úradná správa SF-B č.30/2018-2019

zo dňa 24.05.2019

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- v pondelok dňa 27.mája 2019 sa v aule Športovej haly Dom Športu o 18:00. uskutoční konferencia SF-B

Predbežný program konferencie:

 1. Otvorenie a správa mandatára
 2. Schvaľovanie skrutátorov (sčítavanie hlasov) a overovateľov zápisnice
 3. Schvaľovanie programu konferencie SF-B
 4. Správa o činnosti prezidenta a VV SF-B od poslednej konferencie
 5. Správa o hospodárení za obdobie od poslednej konferencie
 6. Správa o činnosti Disciplinárnej komisie SF-B
 7. Správa revíznej a odvolacej komisie SF-B
 8. Schvaľovanie rozpočtu na nový hospodársky rok a sumy Štartovného na ročník 2019/2020
 9. Schvaľovanie Rozpisu súťaží (RS) a SP na ročník 2019/2020
 10. Schvaľovanie reorganizácie 2.SFL
 11. Predstavenie kandidátov na člena VV SF-B
 12. Voľba člena VV SF-B (1)
 13. Voľba delegátov SF-B (9) 2.SFL (2) na konferenciu SF
 14. Voľba kandidátov do VV SF za SF-B (2)
 15. Diskusia a Rôzne – Pozvánka na Večer BA futsalistov
 16. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou SF-B
 17. Ukončenie

- Dňa 02.júna 2018 sa uskutoční tradičný „VEČER BRATISLAVSKÝCH FUTSALISTOV“ – priestory budú včas upresnené

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Prehľad postupujúcich a zostupujúcich družstiev:

2.SLF-BA:

postup do VARTA ligy: -

zostup do 1.BA ligy: -

neprihlásený do nasledujúceho ročníka: -

1.BA liga

Postup do 2.SLF-BA: FK Inter Bratislava, FC Rusovce

Zostup do 2.BA ligy: -

neprihlásený do nasledujúceho ročníka: Rehab Klinik Baraberi „B“, Semic Bratislava „B“

2.BA liga

Postup do 1.BA ligy: 1.FC Pressburg (A), White Boys, ŠK Karpatská 1983 Juniors

Zostup do 3.BA ligy: -

neprihlásený do nasledujúceho ročníka: FSC Velmáci FSC Minimax Bratislava (C)

3.BA liga

Postup do 2.BA ligy: Banana Boys, Fresh and Funny, PKE-M Bratislava (C)

neprihlásený do nasledujúceho ročníka: FC Klinger Bratislava

Prehľad víťazov ceny FAIR PLAY:

2.SLF-BA liga: Matadors

1.BA liga: FCK Minimax Bratislava (B)

2.BA liga: Arantes

3.BA liga: FK Leňochod Bratislava

Liga 40: FCE Semic

Kontumuje:

- na základe čl.76 bod b) (nenastúpenie na stretnutie) Súťažného poriadku SF 2017 vyhlasuje kontumačný výsledok

stretnutia 9. kola nadstavby 1.BA ligy určeného na 11.05.2019 o 09:00 medzi ŠK Slovan Bratislava „C“ – Omnikor Wild Boys 02 „C“ v pomere 5:0 v prospech družstva ŠK Slovan Bratislava „C“.

Družstvo Omnikor Wild Boys 02 „C“ je povinné uhradiť poplatok 60€ podľa RS čl. 13 SLOVENSKÝ FUTSAL – BRATISLAVA (SF-B

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
 • najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 04.09.2019 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.
 • DK zaevidovala žiadosť mužstva Salámi 40 a rozhodla ako je uvedené v UDK_27.

 

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

 

U227: Juraj Ryšavý (Semic Bratislava ,,B“– 1. BA liga) 5ŽK +5€ poplatok podľa RS čl. 13.

U228: Alvaro Correia ( PKE-M Bratislava ,,C“ – 3. BA liga) 5ŽK +5€ poplatok podľa RS čl. 13.

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U226: Samuel Rak (PKE-M Bratislava ,,A“ – BA pohár ) + 5€ poplatok podľa RS čl. 13.

- ostatné:

 

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.30/2018-2019 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 07.06.2019 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.