Úradná správa č.1 2019/2020


08.10.2019 16:54 úradná správa

 

Úradná správa SF-B č.01/2019-2020

zo dňa 20.09.2019

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- VV SF-B sa na základe vlastného zistenia zaoberal prípadom neoprávneného štartu hráča Richard Olejár v zápase 1.kola 1.BA ligy medzi FPV 23 - AFC Horden.

 

Na základe čl.62 odsek 2 Súťažného poriadku SF-B postupuje prípad na DK a zároveň predvoláva hráča Richarda Olejára na najbližšie zasadnutie DK dňa 25.09.2019 od 17.30 hod.

- prijíma odstúpenie družstva Euqipo United zo súťaže riadených SF-B. Voči klubu evidujeme celkovú pohľadávku vo výške 1,192,- EUR (štartovné 1.092,- EUR + poplatok za odstúpenie zo súťaže 100,- EUR) čo predstavuje 66,22 eur na hráča. Hráči sú v elektronickom systéme SF-B deaktivovaný do obdobia uhradenia pohľadávky alebo do 30.06.2020. V prípade záujmu môžu hráči mailom oficiálne požiadať o splátkový kalendár.

 

- prijíma odstúpenie družstva Katenáčo zo súťaže riadených SF-B. Voči klubu evidujeme celkovú pohľadávku vo výške 1,792,- EUR (štartovné 1.692,- EUR + poplatok za odstúpenie zo súťaže 100,- EUR) čo predstavuje 77,92 eur na hráča. Hráči sú v elektronickom systéme SF-B deaktivovaný do obdobia uhradenia pohľadávky alebo do 30.06.2020. V prípade záujmu môžu hráči mailom oficiálne požiadať o splátkový kalendár.

 

- na základe Rozpisu súťaže 2019/2020 klubom, ktoré nedodržali 1.termín úhrady štartovného zaniká nárok zúčastniť sa súťaže o „Cenu Fair play“ - FK Inter Bratislava (A), Dobraklima.sk, White Boys, Predators (B), HSP Hemerhoidi, FC Tifosi, VK PAL Engerau, United, FK Inter Bratislava (B), Trexima, Hurricanes, MFP, Loosers, Green Team, AFK Staré Mesto, Tehelné Pole, Hviezda DVS, SC Hujeri (40), FC Garfield (40), ŠK Karpatská (40), Salami (40), NOAVISTA (40), Hurricanes (40).

 

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

 

Zapožičané vesty:

1.kolo 1. BA liga - mEleven (B) v zápase mEleven (B) - AC Bells

1.kolo 2. BA liga - INSTA v zápase INSTA - AK 47 Chaos (B)

- dokumenty na sezónu 2019/2020 sú k dispozícii na zdieľanom disku

 

https://drive.google.com/drive/folders/1MeBT8VfOw3t51MWUDDBcBXAN6rickHeo?usp=sharing

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

 

Schvaľuje:

- nominačnú listinu delegovaných osôb pre súťažný ročník 2019/2020

 

Rozhodcovia:

Bohún Mário, Bublávek Andrej, Cibák Radovan, Čuhár Ivan, Drozdík Jaroslav, Faktor Igor, Fischer Marián, Grom Stanislav, Hajnala Martin, Hanzel Milan, Joščák Peter, Kabát Ján, Kočický Igor, Maďari Michal, Martanovič Peter, Martanovič Tomáš, Martiš Viktor, Prochácka Karol, Sliš Andrej, Šrútek Peter, Trnka Jozef, Velmovský Róbert, Hlavenka Jozef

Delegáti:

Behúl Matúš, Bublávek Juraj, Červeň Filip, Červeň Marián, Hvojníková Jana, Illiť Michal, Illiť Štefan, Kováčik Tomáš, Majerčák Aurel, Marhefka Stanislav, Molčány František, Petrovská Dominika, Smatana Jozef, Szabo Tomáš, Vargová Monika

Upozorňuje:

- vo všetkých športových halách je z bezpečnostných dôvodov počas súťažných stretnutí prísny zákaz vstupu deťom na hraciu plochu a striedačky.

 

- v športovej hale FTVŠ na základe upozornení vedenia FTVŠ platí úplný zákaz vstupu detí do priestorov hracej plochy. Deti sa môžu zdržovať len na tribúne za bránou. V opačnom prípade hrozí ukončenie zmluvy

 

o prenájme športovej haly zo strany FTVŚ.

SLOVENSKÝ FUTSAL - BRATISLAVA, Súmračná 27, 82102 BRATISLAVA e-mail: slovenskyfutsalbratislava@gmail.com bankové spojenie: SK45 8330 0000 0023 0117 9074

 

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • Zaevidovala žiadosť hráča Ondrej Bednár (Semic "B") o zmenu trestu. DK rozhodla ako je uvedené v UDK_02.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U229: Martin Lonský (1. FC Pressburg ,,B“ – 3.BA liga ) +5€ poplatok podľa RS čl. 13.

U230: Jozef Paštrnák (1. FC Pressburg ,,B“ – 3.BA liga ) +5€ poplatok podľa RS čl. 13.

- ostatné:

 

U231: Andrej Gaman (Green Team – 3. BA liga) vylúčený za HNS, prudké vrazenie do súpera v prerušenej hre. Porušenie DP čl. 49/1a, DO podľa DP čl. 49/2a pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U232: Peter Gramata (AFC Horden – 2. BA liga) vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 45/1. DO podľa DP čl. 45/2a pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

UDK_01: DK uvoľňuje športovú činnosť uvedeným hráčom od 11.9.2019

Correia Alvaro (PKE -M IMOOPTIK "C") - U228 2018/2019

Ryšavý Juraj (Semic "B") - U227 2018/2019

Rak Samuel (PKE -M IMOOPTIK "B") - U226 2018/2019

UDK_02: DK žiadosti o zmenu trestu hráča Ondrej Bednár (Semic "B") nevyhovuje podľa DP čl.41/1.

UDK_03: DK vyzýva pána Jána Kažimíra na úhradu pokuty plynúcej z UDK_43 2018/2019 vo výške 35€.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.01/2019-2020 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho

 

rozhodnutia, t.j. do 04.10.2019 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 25.09.2019 o 17:30 hod. v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.