Úradná správa č.2 2019/2020


08.10.2019 16:59 úradná správa

Úradná správa SF-B č.02/2019-2020

zo dňa 27.09.2019

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- Usmernenie o kontumácii stretnutia z dôvodu neoprávneného štartu hráča uvedeného v „SP SF-B Článok 42, bod l)“ za podmienok uvedených v Rozpise súťaže SF-B čl. 7.1 bod f)

 

„7.1 Podmienky štartu hráčov

  1. f) v prípade ak nastane situácia neoprávneného štartu hráča „SP SF-B článok 42 – Neoprávnený štart hráča bod l) ktorý nastúpil na stretnutie a nebol po začatí stretnutia uvedený v zápise o stretnutí“

- rozhodca preruší stretnutie a vyzve hráča na preukázanie sa hodnoverným preukazom totožnosti.

Ak rozhodca uzná totožnosť hráča, môže hráč pokračovať ďalej v hre. Rozhodca uvedie záznam do poznámky a po ukončení stretnutia zápis o stretnutí neuzavrie.

Ak rozhodca neuzná totožnosť hráča alebo sa hráč odmietne preukázať hodnoverným preukazom totožnosti tento hráč nemôže v stretnutí pokračovať. Rozhodca uvedie záznam do poznámky a po ukončení stretnutia zápis o stretnutí uzavrie.“

Následne sa týmto prípadom na základe poznámky uvedenej v zápise o stretnutí bude zaoberať VV SF-B a DK SF-B.

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

 

Zapožičané vesty:

1.kolo 2. BA liga - INSTA v zápase INSTA - AK 47 Chaos (B)

2.kolo 2. BA liga – AK Vorvane v zápase Ovečky - AK Vorvane

- dokumenty na sezónu 2019/2020 sú k dispozícii na zdieľanom disku

 

https://drive.google.com/drive/folders/1MeBT8VfOw3t51MWUDDBcBXAN6rickHeo?usp=sharing

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

 

Upozorňuje:

- vo všetkých športových halách je z bezpečnostných dôvodov počas súťažných stretnutí prísny zákaz vstupu deťom na hraciu plochu a striedačky.

 

- v športovej hale FTVŠ na základe upozornení vedenia FTVŠ platí úplný zákaz vstupu detí do priestorov hracej plochy. Deti sa môžu zdržovať len na tribúne za bránou. V opačnom prípade hrozí ukončenie zmluvy

 

o prenájme športovej haly zo strany FTVŚ.

SLOVENSKÝ FUTSAL - BRATISLAVA, Súmračná 27, 82102 BRATISLAVA e-mail: slovenskyfutsalbratislava@gmail.com bankové spojenie: SK45 8330 0000 0023 0117 9074

 

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U235: Juraj Jakubec (AC Bells – 1.BA liga )+5€ poplatok podľa RS čl. 13.

U238: František Cermak (Karpatská – L40 )+5€ poplatok podľa RS čl. 13.

- ostatné:

 

U233: Juraj Török (Rehab Klinik Baraberi - 2. SLF-B) vylúčený za telesné napadnutie súpera v prerušenej hre. Porušenie DP čl. 49/1b, DO podľa DP čl. 49/2b pozastavenie výkonu športu na 3 mesiace od 25.09.2019 do 18.12.2019 a pokuta 25€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U234: Marek Gajdošík (Rehab Klinik Baraberi - 2. SLF-B) vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 45/1. DO podľa DP čl. 45/2a pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U236: Matej Barta (ŠK Danubit Wild Boys 02 ,,A" - 2. SLF-B) na základe stanoviska odbornej komisie SF B, zastavuje konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 2.kola AUTO LAMAČ 2. SLF-B ligy ŠK Danubit Wild Boys 02 „A“ – FC Rusovce a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP.

U237: Daniel Ebest (Salami - L40) vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 45/1. DO podľa DP čl. 45/2a pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U239: Jozef Mészáros (VK PAL Engerau - 2. BA liga) vylúčený za HNS, kopnutie súpera v prerušenej hre. Porušenie DP čl. 49/1b. DO podľa DP čl. 49/2b pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac od 25.09.2019 do 23.10.2019 a pokuta 15€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.02/2019-2020 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho

 

rozhodnutia, t.j. do 11.10.2019 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 02.10.2019 o 17:30 hod. v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.