Úradná správa č.5


22.07.2018 16:17 úradná správa

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Informuje:

- Do 31.10.2017 je možné prihlásiť družstvo do Bratislavského pohára 2017/2018 (Záväzná prihláška zaslaná na vedúcich klubov). Výška štartovného 100,- EUR splatná do 31.10.2017.

- Matričné úkony sa v systéme vykonávajú najneskôr v piatok do 16:00 hod. Požiadavky po tomto termíne budú spracované nasledujúci pondelok.

- Požiadavku na prestup hráča odporúčame zadať najneskôr 48 hod. pred súťažným stretnutím

(príklad: termín zápasu piatok 22.09.2017 20:00 hod, zadaná požiadavka klubu štvrtok 21.09.2017 18:00 hod, potvrdené hráčom štvrtok 21.09.2017 20:10 hod., potvrdené matrikou piatok 22.09.2017 08:00 hod., realizácia prestupu v systéme v sobotu 23.09.2017 00:01 hod.)

Kontumuje:

Oznamuje:

- na základe článku 12, odsek 3 Súťažného poriadku Slovenského futsalu je družstvo ŠK Pinerola Bratislava „B“ vylúčené zo súťaže riadenej SF-B (2. Slovenská liga – Bratislava) a v nasledujúcom súťažnom ročníku sa družstvo zaraďuje do súťaže, ktorá je minimálne o jednu úroveň nižšia ako súťaž, v ktorej vylúčené družstvo pôsobilo/bolo prihlásené v sezóne 2017/2018.

Družstvo ŠK Pinerola Bratislava (B) je na základe Rozpisu súťaže 2017/2018 povinné uhradiť poplatok za Vylúčenie/odstúpenie družstva zo súťaže vo výške 100,- EUR do 03.11.2017.

Zároveň sú dočasne pozastavené všetky matričné úkony klubu. Výsledky družstva ŠK Pinerola Bratislava (B) budú na základe článku 12, odsek 2 Súťažného poriadku Slovenského futsalu anulované.

- na základe Rozpisu súťaže je každý hráč povinný nosiť so sebou na súťažné stretnutia hodnoverný preukaz totožnosti s fotografiou (OP, pas a pod.), alebo vodičský preukaz. Iné doklady sú neprípustné (preukaz poistenca a pod.). V prípade konfrontácie je povinný sa takýmto dokladom preukázať, ak sa preukázať nevie resp. odmietne, nesmie pokračovať v súťažnom stretnutí.

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie dresy a bude nútené využiť záložné rozlišovacie dresy SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€,

- transparentný účet SLSP do 31.12.2017 http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5050732405 .

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

Pri platbách Vás prosíme do poznámky pre prijímateľa uvádzať vždy názov klubu/družstva s popisom platby.

Žiada:

- vedúcich družstiev, aby po odohratom zápase dôkladne skontrolovali evidenciu štatistík (strelené góly, asistencie, ŽK, ČK). Po uzavretí zápisu v elektronickom systéme už nebude možná oprava ani na základe mailovej požiadavky.

- vedúcich družstiev, aby v systéme sledovali vyžrebované hracie časy,

- vedúcich družstiev, aby predzápasové súpisky nahrávali do ISF-BA v dostatočnom predstihu pred stretnutím.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

 Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.

 najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 25.10.2017 o 17:30 v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.

 

Kontumuje:

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

 

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U21: Gabura Simon (TV COM Hurricanes – 1.BA liga) + 5€ poplatok podľa RS čl. 13

U24: Racz Egon (United – 2.BA liga) + 5€ poplatok podľa RS čl. 13

- ostatné:

 

U20: Karšay Matej (Pauliš a Hartman – 2.BA liga) vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitost, porušenie DP čl. 45/1. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl.45/2a + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

U23: Gála Dávid (4FSC FTVŠ UK „B“ – 2.SFL) vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitost, porušenie DP čl. 45/1. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl.45/2a + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

U22: Orlík Patrik (Dúbravská Duna – L40) DK ukladá menovanému ochranné opatrenie zákaz výkonu športovej činnosti podľa DP čl. 43 do vyriešenia prípadu + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

U25: Keszegh Dušan (SF Festglas – 1.BA liga) vylúčený za HNS voči delegovanej osobe, porušenie DP čl. 48/1a. DO pozastavenie športovej činnosti na 2 súťažné stretnutia podľa DP čl. 48/2a + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.05/2017-2018 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074) do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho rozhodnutia, t.j. do 03.11.2017. Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.

Upozorňuje:

- na neuhradené disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie:

U3: Muráň Miroslav -40€ +5€ na základe Úradnej správy SF-B č.02/2017-2018 zo dňa 27.09.2017 (pôvodná splatnosť 13.10.2017). Hráč DEAKTIVOVANÝ.

U8: Senko Ivan - 5€ na základe Úradnej správy SF-B č.03/2017-2018 zo dňa 04.10.2017,

U9: Bukovič Michal - 5€ na základe Úradnej správy SF-B č.03/2017-2018 zo dňa 04.10.2017.

- úhrady vykonať do 20.10.2017, v opačnom prípade budú hráči deaktivovaní a postúpení na ďalšie disciplinárne konanie.

 

Žiada:

 Delegované osoby aby dbali na riadnu špecifikáciu priestupkov. Hlavne ak sa jedná o HNŠ a telesné napadnutie.

 Podrobné písomné stanovisko k U22 inzultácia R v stretnutí L40 Dúbravská Duna – Rehab Klinik Karlovka od delegovaných osôb Peter Joščák (R), Peter Šrútek (R), kapitán mužstva Rehab Klinik Karlovka Jean Baptiste Tsimbazafy. Písomné stanovisko zaslať mailom na adresu dksfba@gmail.com do pondelka 23.10.2017

 

DK dáva do povedomia vybrané odseky, článku 17 DP SFZ :

článok 17, odsek 5

Hráč, ktorému disciplinárny orgán pozastavil výkon športovej činnosti na určité obdobie, nesmie počas tejto doby nastúpiť na žiadne súťažné stretnutie za družstvo klubu, ktorého je členom, v súťažiach riadených SFZ alebo jeho členmi. Disciplinárny orgán môže zároveň určiť, že toto disciplinárne opatrenie sa vzťahuje aj na prípravné stretnutia podľa závažnosti a druhu disciplinárneho previnenia.

článok 17, odsek 10

Ak hráč môže štartovať za viac družstiev jedného klubu, počas disciplinárneho opatrenia uloženého na počet súťažných stretnutí nesmie štartovať za to družstvo v súťaži, za ktoré mu bolo disciplinárne opatrenie uložené, a to dovtedy, kým ho v tejto súťaži nevykoná. V ostatných súťažiach, v ktorých je hráč oprávnený štartovať, môže nastúpiť.