Úradná správa č.7 2019/2020


09.11.2019 11:16 úradná správa

 Úradná správa SF-B č.07/2019-2020

zo dňa 08.11.2019

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- ku dňu 07.11.2018 eviduje kluby s neuhradenou 2.časťou štartovného a určuje ďalší termín splatnosti na

15.11.2018 (pripísané na účte SF-B).

V prípade nedodržania termínu 15.11.2018 budú kluby ďalej riešené na základe SP SF-B, DP SF a RS SF-B.

- sa zaoberal zvýšeným počtom požiadaviek klubov na konkrétne termíny zápasov.

 

Generálny sekretár bude pri plánovaní zápasov v rámci možnosti akceptovať požiadavky klubov len na hracie dni, nie na konkrétne časy resp. časové bloky.

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

 

Zapožičané vesty:

4.kolo 1. BA liga - Racing Club (A) v zápase Predators (B) - Racing Club (A)

- Neuhradené disciplinárne poplatky/poplatky za prerokovanie DK po splatnosti:

US SF-B č.02/2019 (splatnosť 11.10.2019)

- U239: Jozef Mészáros (VK PAL Engerau - 2. BA liga) vylúčený za HNS, kopnutie súpera v prerušenej hre. Porušenie DP čl. 49/1b. DO podľa DP čl. 49/2b pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac od 25.09.2019 do 23.10.2019 a pokuta 15€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

VV SF-B postupuje menovaného na riešenie DK.

US SF-B č.05/2019 (splatnosť 01.11.2019)

- U245: Adamik Roman (FCK Minimax Bratislava „B“ – 1.BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

VV SF-B vyzýva menovaného na vyrovnanie pohľadávky do 15.11..2019 v opačnom prípade bude postúpený na riešenie DK.

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

- dokumenty na sezónu 2019/2020 sú k dispozícii na zdieľanom disku

 

https://drive.google.com/drive/folders/1MeBT8VfOw3t51MWUDDBcBXAN6rickHeo?usp=sharing

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

 

Upozorňuje:

- vo všetkých športových halách je z bezpečnostných dôvodov počas súťažných stretnutí prísny zákaz vstupu deťom na hraciu plochu a striedačky.

 

- v športovej hale FTVŠ na základe upozornení vedenia FTVŠ platí úplný zákaz vstupu detí do priestorov hracej plochy. Deti sa môžu zdržovať len na tribúne za bránou. V opačnom prípade hrozí ukončenie zmluvy o prenájme športovej haly zo strany FTVŚ.

 

 

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • DK zaevidovala žiadosť mužstva Rehab Klinik Baraberi a rozhodla ako je uvedené v UDK_05

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U259: Jakubec Roman (Predators „A“ – 2.SLF B liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U257: Woltemar Sebastian (Fresh and Funny – 2.BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- ostatné:

 

U258: Flor David (IMOOPTIK C –2.BA liga) – úmyselné nastrelenie protihráča v prerušenej hre. Porušenie DP čl. 49/1a. DO pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa DP čl. 49/2a + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U256: Hrica Lukáš (Engerau Boys – 3.BA liga) – zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1b. DO pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 46/2 + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

UDK_06: Mojmír Krutý (HSP Hemerhoidi - 2.BA liga) - vykázaný z technickej zóny ako vedúci mužstva za HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1c. DO podľa 48/2a. Pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné týždne od 30.10.2019 + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

UDK_05: DK žiadost mužstva Rehab Klinik Baraberi zamieta.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.07/2019-2020 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho

 

rozhodnutia, t.j. do 22.11.2019 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 13.11.2019 o 17:30 hod. v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.