Úradná správa č. 8 2019/2020


16.12.2019 20:48 úradná správa

Úradná správa SF-B č.08/2019-2020

zo dňa 15.11.2019

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- VV SF-B sa zaoberal prípadom „neoprávneného štartu“ hráča David Jantolák (Green Team) v zápase 8.kola 3.BA ligy medzi Loosers – Green Team a na základe Rozpisu súťaže SF-B čl. 7.1 bod f) ponecháva výsledok stretnutia v platnosti.

 

Na základe čl. 62 odsek 2 Súťažného poriadku SF-B postupuje prípad na DK.

- ku dňu 15.11.2018 eviduje kluby s neuhradenou 2.časťou štartovného (VK PAL Engerau, Green Team).

 

V prípade nedodržania termínu 15.11.2018 (pripísané na účte SF-B) budú kluby ďalej riešené na základe SP SF-B, DP SF a RS SF-B.

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

 

Zapožičané vesty:

4.kolo 1. BA liga - Racing Club (A) v zápase Predators (B) - Racing Club (A)

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

 

- dokumenty na sezónu 2019/2020 sú k dispozícii na zdieľanom disku

 

https://drive.google.com/drive/folders/1MeBT8VfOw3t51MWUDDBcBXAN6rickHeo?usp=sharing

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

 

Kontumuje:

- na základe čl.62 bod e) Súťažného poriadku SF-B vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 7. kola Auto Lamač 2. Slovenská liga – Bratislava určeného na 10.11.2019 o 09:40 medzi FCK Minimax Bratislava „A“ – ŠK Danubit Wild Boys „A“ v pomere 5:0 v prospech družstva FCK Minimax Bratislava „A“.

 

Družstvo ŠK Danubit Wild Boys „A“ je povinné uhradiť poplatok 30€ podľa RS čl. 13

Upozorňuje:

- vo všetkých športových halách je z bezpečnostných dôvodov počas súťažných stretnutí prísny zákaz vstupu deťom na hraciu plochu a striedačky.

 

- v športovej hale FTVŠ na základe upozornení vedenia FTVŠ platí úplný zákaz vstupu detí do priestorov hracej plochy. Deti sa môžu zdržovať len na tribúne za bránou. V opačnom prípade hrozí ukončenie zmluvy o prenájme športovej haly zo strany FTVŚ.

SLOVENSKÝ FUTSAL - BRATISLAVA, Súmračná 27, 82102 BRATISLAVA e-mail: slovenskyfutsalbratislava@gmail.com bankové spojenie: SK45 8330 0000 0023 0117 9074

 

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
  • Zaevidovala podnet VV SF-B pre neoprávnený štart hráča v stretnutí 8.kola 3.BA ligy Loosers – Green Team

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U262: Kučík Matej (Racing club „B“ – 3.BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- ostatné:

 

U260: Benedek Alexej (FK Leňochod Bratislava – 3.BA liga) – zmarenie gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 46/1b. DO pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 46/2 + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U261: Matos Joao (PKE-M IMOOPTIK „C“ – 2.BA liga) – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu. Porušenie DP čl. 45/1. DO pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/2a + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

UDK_07: Jozef Mészáros (VK PAL Engerau - 2. BA liga)- DK zaevidovala splnenie U239 k 11.11.2019. Bez prijatia ďalších opatrení.

UDK_08: Vrábel Michal – vedúci mužstva Green Team (3.BA liga) – porušenie DP cl. 53/1 (neoprávnený štart hráča). DO podľa DP čl.53/3 udeľuje pokutu 30€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.08/2019-2020 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho

 

rozhodnutia, t.j. do 29.11.2019 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 20.11.2019 o 17:30 hod. v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.