Úradná správa č. 9 2019/2020


16.12.2019 20:51 úradná správa

 Úradná správa SF-B č.09/2019-2020

zo dňa 22.11.2019

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- VV SF-B sa zaoberal prípadom „neoprávneného štartu“ hráča Michal Stanek (Predators „A“) v zápase 8.kola Auto Lamač 2.SLF-B ligy medzi Čekan Mekenroff 1897 „A“ – Predators „A“ a na základe Rozpisu súťaže SF-B čl. 7.1 bod f) ponecháva výsledok stretnutia v platnosti.

 

Na základe čl. 62 odsek 2 Súťažného poriadku SF-B postupuje prípad na DK.

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

 

Zapožičané vesty:

4.kolo 1. BA liga - Racing Club (A) v zápase Predators (B) - Racing Club (A)

9.kolo 2. BA liga - White Boys v zápase Arantes - White Boys

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

 

- dokumenty na sezónu 2019/2020 sú k dispozícii na zdieľanom disku

 

https://drive.google.com/drive/folders/1MeBT8VfOw3t51MWUDDBcBXAN6rickHeo?usp=sharing

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

 

Upozorňuje:

- vo všetkých športových halách je z bezpečnostných dôvodov počas súťažných stretnutí prísny zákaz vstupu deťom na hraciu plochu a striedačky.

 

- v športovej hale FTVŠ na základe upozornení vedenia FTVŠ platí úplný zákaz vstupu detí do priestorov hracej plochy. Deti sa môžu zdržovať len na tribúne za bránou. V opačnom prípade hrozí ukončenie zmluvy o prenájme športovej haly zo strany FTVŚ.

SLOVENSKÝ FUTSAL - BRATISLAVA, Súmračná 27, 82102 BRATISLAVA e-mail: slovenskyfutsalbratislava@gmail.com bankové spojenie: SK45 8330 0000 0023 0117 9074

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
  • Zaevidovala podnet VV SF-B pre neoprávnený štart hráča v stretnutí 8.kola Auto Lamač 2.SLF-B ligy medzi Čekan Mekenroff 1897 „A“ – Predators „A“

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U266: Čerňanský Matej (FCK Minimax Bratislava „A“ – 2. SLF liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- ostatné:

 

U263: Mikulič Stanislav (FC 5ržalka – 3.BA liga) – sotenie do spoluhráča v prerušenej hre. Porušenie DP čl. 49/1a. DO pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie podľa DP čl. 49/2a + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U264: Novak Jan (AFK Staré Mesto – 3.BA liga) – HNS voči delegovanej osobe na HP. Porušenie DP čl. 48/1b. DO pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie podľa DP čl. 48/2a + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U265: Blahovský Michal (White Boys – 2.BA liga) vylúčený za zmarenie gólovej príležitosti hrou rukou mi PU. Porušenie DP čl. 46/1a. DO pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 46/2a + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U267: Toth Štefan (FC Rusovce – 2. SLF liga) – kopnutie súpera, bez úmyslu hrať s loptou a následné HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 49/1b a čl. 48/1c. DO pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace podľa DP čl. 49/2b od 20.11.2019 a pokuta 50€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

UDK_09: Černil Jaroslav vedúci mužstva Predators „A“ (2. SLF liga) – porušenie DP čl. 51/1 (neoprávnený štart hráča) DO podľa DP čl. 53/3 udeľuje pokutu 30€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.09/2019-2020 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho

 

rozhodnutia, t.j. do 04.12.2019 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 27.11.2019 o 17:30 hod. v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.