Úradná správa č. 13 2019/2020


21.01.2020 18:32 úradná správa

 Úradná správa SF-B č.13/2019-2020

zo dňa 20.12.2019

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Oznamuje:

- VV SF-B sa zaoberal prípadom „neoprávneného štartu“ hráča Lumír Reviľák (FK 03 Hostinského) v zápase 13.kola 2.BA ligy medzi AK Vorvane - FK 03 Hostinského a na základe Rozpisu súťaže SF-B čl. 7.1 bod f) ponecháva výsledok stretnutia v platnosti.

 

Na základe čl. 62 odsek 2 Súťažného poriadku SF-B postupuje prípad na DK.

- VV SF-B sa zaoberal prípadom „neoprávneného štartu“ hráča Slavomír HERÁK (FK Jozef Tiso) v zápase 11.kola Ligy 40 medzi FK Jozef Tiso - SC Hujeri a na základe Rozpisu súťaže SF-B čl. 7.1 bod f) ponecháva výsledok stretnutia v platnosti.

 

Na základe čl. 62 odsek 2 Súťažného poriadku SF-B postupuje prípad na DK.

- Do 15.01.2020 je možné prihlásiť družstvo do Bratislavského pohára 2019/2020 (Záväzná prihláška bude zaslaná na vedúcich klubov). Výška štartovného 100,- EUR splatná do 15.01.2020. Kluby 3.BA Ligy sú zaradené do pohára automaticky bez potreby úhrady štartovného.

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

 

Zapožičané vesty:

2.kolo Auto Lamač 2. Slovenská liga – Bratislava - Semic Bratislava v zápase 4 FUN Futsal Team - Semic Bratislava

9.kolo 2. BA liga - White Boys v zápase Arantes - White Boys

10.kolo Auto Lamač 2. Slovenská liga – Bratislava - 4 FUN Futsal Team v zápase Wild Boys 02 (A) - 4 FUN Futsal Team

- Neuhradené disciplinárne poplatky/poplatky za prerokovanie DK po splatnosti:

US SF-B č.07/2019 (splatnosť 22.11.2019)

UDK_06: Mojmír Krutý (HSP Hemerhoidi - 2.BA liga) - vykázaný z technickej zóny ako vedúci mužstva za HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1c. DO podľa 48/2a. Pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné týždne od 30.10.2019 + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U261: Matos Joao (PKE-M IMOOPTIK „C“ – 2.BA liga) – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu. Porušenie DP čl. 45/1. DO pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa DP čl. 45/2a + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

UDK_08: Vrábel Michal – vedúci mužstva Green Team (3.BA liga) – porušenie DP cl. 53/1 (neoprávnený štart hráča). DO podľa DP čl.53/3 udeľuje pokutu 30€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

US SF-B č.09/2019 (splatnosť 04.12.2019)

U266: Čerňanský Matej (FCK Minimax Bratislava „A“ – 2. SLF liga) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U267: Toth Štefan (FC Rusovce – 2. SLF liga) – kopnutie súpera, bez úmyslu hrať s loptou a následné HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 49/1b a čl. 48/1c. DO pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace podľa DP čl. 49/2b od 20.11.2019 a pokuta 50€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

UDK_09: Černil Jaroslav vedúci mužstva Predators „A“ (2. SLF liga) – porušenie DP čl. 51/1 (neoprávnený štart hráča) DO podľa DP čl. 53/3 udeľuje pokutu 30€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

VV SF-B vyzýva menovaných na vyrovnanie pohľadávky do 20.12.2019 v opačnom prípade budú postúpený na riešenie DK.

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

 

- dokumenty na sezónu 2019/2020 sú k dispozícii na zdieľanom disku

 

https://drive.google.com/drive/folders/1MeBT8VfOw3t51MWUDDBcBXAN6rickHeo?usp=sharing

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

SLOVENSKÝ FUTSAL - BRATISLAVA, Súmračná 27, 82102 BRATISLAVA e-mail: slovenskyfutsalbratislava@gmail.com bankové spojenie: SK45 8330 0000 0023 0117 9074

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
  • DK zobrala na vedomie sťažnosť pána Libora Karabu. Doplňujúce informácie boli zaslané mailom.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U286: Kardoš Michal (Fresh and Funny 2.BA liga ) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U287: Štefanák Peter (4FSC FTVS UK 2.SLF liga ) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U289: Vážan Maroš (Čekan Mekenroff 1897 (A) 2.SLF liga ) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U288: Mazán Matuš (Čekan Mekenroff 1897 (A) 2.SLF liga ) + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- ostatné:

 

U284: Méry Adrian (AFK Staré Mesto 3. liga) – vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti. Porušenie DP čl. 45/1. DO podľa DP čl. 45/2a pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U290: Jáger Silvester (FC RTR BPN (A) 2.SLF liga ) – Vylúčený po druhej ŽK. Následne HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1b. DO pozastavenie výkonu športu na 4 súťažné stretnutia podľa DP čl. 48/2a + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.13/2019-2020 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho

 

rozhodnutia, t.j. do 03.01.2020 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 08.01.2020 o 17:30 hod. v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.