Úradná správa č. 18 2019/2020


05.03.2020 08:17 úradná správa

Úradná správa SF-B č.18/2019-2020

zo dňa 07.02.2020

VÝKONNÝ VÝBOR SF-B

Kontumuje:

- na základe čl.62 bod b) Súťažného poriadku SF-B vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 16. kola Auto Lamač 2. Slovenská liga – Bratislava určeného na 02.02.2020 o 18:40 medzi Semic Bratislava - FCK Minimax Bratislava „A“ v pomere 5:0 v prospech družstva FCK Minimax Bratislava.

 

Družstvo Semic Bratislava je povinné uhradiť poplatok 60€ podľa RS čl. 13

Oznamuje:

- VV SF-B sa zaoberal prípadom „neoprávneného štartu“ hráča Roman Terkovič (Biskupice) v zápase 6.kola Ligy 40 medzi Biskupice - Hurricanes a na základe Rozpisu súťaže SF-B čl. 7.1 bod f) ponecháva výsledok stretnutia v platnosti.

 

Na základe čl. 62 odsek 2 Súťažného poriadku SF-B postupuje prípad na DK.

- družstvo ktoré nebude mať rozlišovacie vesty a bude nútené využiť záložné rozlišovacie vesty SF-B, je povinné uhradiť poplatok vo výške 10€

 

Zapožičané vesty:

9.kolo 2. BA liga - White Boys v zápase Arantes - White Boys

15.kolo 1. BA liga - ŠK Karpatská v zápase FPV 23 - ŠK Karpatská

15.kolo 2. BA liga - INSTA v zápase HSP Hemerhoidi - INSTA

10.kolo Auto Lamač 2. Slovenská liga – Bratislava - 4 FUN Futsal Team v zápase Wild Boys 02 (A) - 4 FUN Futsal Team

13.kolo Auto Lamač 2. Slovenská liga – Bratislava - Matadors v zápase Matadors - FC Rusovce

15.kolo Auto Lamač 2. Slovenská liga – Bratislava - FCK Minimax Bratislava „A“ v zápase FCK Minimax Bratislava „A“ - FC RTR BPN „A“

- Neuhradené disciplinárne poplatky/poplatky za prerokovanie DK po splatnosti:

US SF-B č.07/2019 (splatnosť 22.11.2019)

UDK_08: Vrábel Michal – vedúci mužstva Green Team (3.BA liga) – porušenie DP cl. 53/1 (neoprávnený štart hráča). DO podľa DP čl.53/3 udeľuje pokutu 30€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

US SF-B č.12/2019 (splatnosť 27.12.2019)

U282: Cvik Boris (Noavista – L40) – vylúčený po 2 ŽK a následné HNS voči delegovanej osobe na HP. Porušenie DP čl. 49/1b a čl. 48/1c. DO pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace podľa DP čl. 49/2b od 11.12.2019 a pokuta 20€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

U300: Böhmer Adrian (Racing Club “B“ 3.liga ) –HNS voči delegovanej osobe. Porušenie DP čl. 48/1b. DO pozastavenie výkonu športu na 2 suťazné stretnutia podľa DP čl. 48/2a + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

VV SF-B vyzýva menovaného na úhradu poplatku do 14.02.2020

- za úhradu disciplinárnych poplatkov a poplatkov za prerokovanie udelených jednotlivcovi zodpovedá klub, ktorého bol potrestaný hráč členom v čase previnenia.

- dokumenty na sezónu 2019/2020 sú k dispozícii na zdieľanom disku

https://drive.google.com/drive/folders/1MeBT8VfOw3t51MWUDDBcBXAN6rickHeo?usp=sharing

- transparentný účet FIO BANKA https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074

SLOVENSKÝ FUTSAL - BRATISLAVA, Súmračná 27, 82102 BRATISLAVA e-mail: slovenskyfutsalbratislava@gmail.com bankové spojenie: SK45 8330 0000 0023 0117 9074

  • Pre komunikáciu s DK SF BA je zriadená nová emailová adresa dksfba@gmail.com. Žiadame aby všetka komunikácia s DK SF BA išla cez tento email.
  • Ak sa chce hráč, funkcionár dostaviť na DK osobne, prosím nahlásiť sa mailom 24 hodín dopredu.
  • DK na svojom zasadnutí vyriešila UDK_18 s pánom Borisom Cvikom – úhrada bude vkladom na účet do 7.2.2020
  • DK zaevidovala nesplnenie UDK_17, taktiež sa pán Vrábel Michal nedostavil na DK, pre podanie vysvetlenia
  • DK zaevidovala stanovisko pána Andruska Csaba k U311.
  • Zaevidovala podnet VV SF-B pre neoprávnený štart hráča v stretnutí 6.kola Ligy 40 medzi Biskupice - Hurricanes

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SF-B

Informuje:

Pozastavuje športovú činnosť:

- pozastavenie športovej činnosti podľa DP čl. 37/5 na jedno súťažné stretnutie:

 

U313: Bognar marek (FC Rusovce – 2.SFL) – 5ŽK + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

U314: Štefanek Ján (FC Tifosi – 3.BA liga) – 5ŽK + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

- vylúčenie po 2ŽK. Disciplinárne opatrenie (DO), pozastavenie výkonu športovej činnosti , podľa čl. 9/2b, čl. 71/1, čl. 71/3a a čl. 37/3 DP SFZ, na 1 súťažné stretnutie:

 

U312: Chamila Patrik (Wild Boys 02 „A“ – 2SFL) + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

U315: Fehervizi Tomáš (Akademik 96 „B“ – 2.BA liga) + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

- ostatné:

 

U311: Andruska Csaba (ŠK Karpatská – L40) – DK na základe analýzy videozáznamu, stanoviska R a R2 a stanoviska menovaného dospela k záveru, že sa nejednalo o úder päsťou do oblasti hlavy a krku a následné kopnutie protihráča. Hráč bol správne vylúčený, avšak špecifikácia priestupku je vrazenie do súpera nadmernou silou. Porušenie DP čl. 49/1a. DO pozastavenie výkonu šport na 2 súťažné stretnutia podľa DP čl. 49/2a. DO bude vykonané po U308. + poplatok 5€ podľa RS čl.13.

UDK_20: Karol Szelepcsényi vedúci mužstva Biskupice (2. BA liga) – porušenie DP čl. 51/1 (neoprávnený štart hráča) DO podľa DP čl. 53/3 udeľuje pokutu 30€ + poplatok 5€ podľa RS čl. 13.

- disciplinárne poplatky a poplatky za prerokovanie uvedené v Úradnej správe SF-B č.18/2019-2020 ak nie je uvedené inak musia byť uhradené resp. pripísané na transparentnom účte vo FIO BANKE (https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2301179074 do 14 dní od oznámenia (zverejnenia) disciplinárneho

 

rozhodnutia, t.j. do 21.02.2020 (pripísané v prospech účtu SF-BA). Do poznámky uvádzať evidenčné číslo uznesenia (napr. U1)

V opačnom prípade bude potrestaný hráč v systéme deaktivovaný a prípad bude postúpený na ďalšie disciplinárne konanie.

- najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v stredu 12.02.2020 o 17:30 hod. v kancelárii SF BA v ŠH Mladosť na Trnavskej ceste.